Notulen zitting van 23 MAART 2021

 

Aanwezig:

Bieke Van Ballaer, voorzitter;

Ward Kennes, burgemeester;

Guy Van de Perre, Gert Storms, Walter Van Baelen, Rob Guns, Sumati Adriaensen, schepenen;

Jeroen Van de Water, Robby Diels, Jan Biermans, Rita Thijs, Loes Boonen, Jo Van de Water, Erwin Loos, William Van der Vennet, Jef Van Hemelen, Bart Sas, Marleen Verbeek, Marc Stijnen, Koen Roefs, Bart Van Ossel, Marcel Van Mechelen, Maria Van Laer, Ly Pauwels, Ilse Verachtert, raadsleden;

Tom De Munter, algemeen directeur;

Verontschuldigd:

 

Afwezig:

 

 

De voorzitter opent de zitting.

 

De voorzitter vraagt om een punt over de wijziging van de rechtspositieregeling bij hoogdringendheid aan de agenda toe te voegen. In functie van de timing van een selectieprocedure kan dit niet tot volgende maand uitgesteld worden. De raad stemt unaniem in met de toevoeging aan de agenda bij hoogdringendheid.

 

De Groen-fractie wil 1 mondelinge vraag stellen.

 

OPENBARE ZITTING

Overzicht punten

Openbare zitting van DINSDAG 23 MAART 2021

 

1.Goedkeuring notulen en zittingsverslag d.d. 23 februari 2021

 

De gemeenteraad,

 

Gelet op het decreet lokaal bestuur;

Gelet op de voorliggende notulen en zittingsverslag van de vorige zitting d.d. 23 februari 2021;

 

Gelet op het decreet lokaal bestuur;

Gelet op de voorliggende notulen en zittingsverslag van de vorige zitting d.d. 23 februari 2021;

 

BESLIST:eenparig.
 

Enig artikel - keurt de notulen en het zittingsverslag van de vorige zitting d.d. 23 februari 2021 goed.

 

Publicatiedatum: 30/04/2021
Overzicht punten

Openbare zitting van DINSDAG 23 MAART 2021

 

2.Goedkeuring wijziging vertegenwoordiger algemene vergadering SVK-Isom

 

De gemeenteraad,

 

Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur;

 

Gelet op de statuten van SVK-ISOM;

 

Gelet op de beslissing van de raad voor maatschappelijk welzijn van 26 februari 2019 waarin schepen Sumati Adriaensen en raadsleden Jef Van Hemelen en Koen Roefs werden afgevaardigd in de algemene vergadering van SVK-Isom;

 

Overwegende dat schepen Sumati Adriaensen dit mandaat momenteel niet kan opnemen om gezondheidsredenen;

 

Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur;

 

Gelet op de statuten van SVK-ISOM;

 

Gelet op de beslissing van de raad voor maatschappelijk welzijn van 26 februari 2019 waarin schepen Sumati Adriaensen en raadsleden Jef Van Hemelen en Koen Roefs werden afgevaardigd in de algemene vergadering van SVK-Isom;

 

Overwegende dat schepen Sumati Adriaensen dit mandaat momenteel niet kan opnemen om gezondheidsredenen;

 

BESLIST:eenparig.
 

Enig artikel - Burgemeester Ward Kennes aan te duiden om te zetelen in de algemene vergadering van SVK-ISOM als plaatsvervanger voor schepen Sumati Adriaensen.

 

Publicatiedatum: 30/04/2021
Overzicht punten

Openbare zitting van DINSDAG 23 MAART 2021

 

3.Goedkeuring aanpassing van bijlage 5 bij het arbeidsreglement

 

De gemeenteraad,

 

Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen;

Gelet op het arbeidsreglement voor het personeel van het OCMW van Kasterlee;

Overwegende dat er recent personeelswissels zijn geweest zowel bij gemeente als vakbond;

Overwegende dat de vakbonden hun akkoord en/of wijzigingen hebben doorgegeven;

 

Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen;

Gelet op het arbeidsreglement voor het personeel van het OCMW van Kasterlee;

Overwegende dat er recent personeelswissels zijn geweest zowel bij gemeente als vakbond;

Overwegende dat de vakbonden hun akkoord en/of wijzigingen hebben doorgegeven;

 

BESLIST:eenparig.
 

Enig artikel - de bijlage 5 bij het arbeidsreglement en gevoegd als bijlage bij deze beslissing, goed te keuren.

 

Publicatiedatum: 30/04/2021
Punt bijlagen/links bijlage 6 arbeidsreglement.docx
Overzicht punten

Openbare zitting van DINSDAG 23 MAART 2021

 

4.Goedkeuring reglement Minder Mobiele Centrale -  specifiek voor vervoer van en naar het vaccinatiecentrum

 

De gemeenteraad,

 

Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen;

Gelet op de CBS-beslissing van 5 maart 2018 betreffende deelname ELZ- Middenkempen;

Gelet op de intergemeentelijke afspraken tussen de algemeen directeurs en burgemeesters betreffende het vervoer van en naar het vaccinatiecentrum m.b.t. de Minder Mobielen Centrale;

Gelet op de goedkeuring in het CBS van 8 maart 2021;

Overwegende het borgen van de dagelijkse werking van de Minder Mobielen Centrale;

 

Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen;

Gelet op de CBS-beslissing van 5 maart 2018 betreffende deelname ELZ- Middenkempen;

Gelet op de intergemeentelijke afspraken tussen de algemeen directeurs en burgemeesters betreffende het vervoer van en naar het vaccinatiecentrum m.b.t. de Minder Mobielen Centrale;

Gelet op de goedkeuring in het CBS van 8 maart 2021;

Overwegende het borgen van de dagelijkse werking van de Minder Mobielen Centrale;

 

BESLIST:eenparig.
 

Artikel 1 - keurt het reglement voor de Minder Mobielen Centrale voor specifiek vervoer in het kader van vaccinatie COVID-19, gevoegd als bijlage bij deze beslissing, met ingang van 15 maart 2021 goed;

 

Art. 2 - geeft toestemming aan het Vast Bureau om (eventueel) nieuwe instructies vanuit Taxistop betreffende het vervoer van en naar het vaccinatiecentrum op te nemen in de werking mits het die werking ten goede komt.

 

Publicatiedatum: 30/04/2021
Punt bijlagen/links RMW 20210323 Reglement MMC voor vervoer naar vaccinatiecentrum.docx
Overzicht punten

Openbare zitting van DINSDAG 23 MAART 2021

 

5.Toegevoegd punt bij hoogdringendheid: Goedkeuring van de aanpassing van de rechtspositieregeling van het personeel van het OCMW

 

De gemeenteraad,

 

Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen;

Gelet op de rechtspositieregeling van het personeel van het OCMW van Kasterlee;

Gelet op het protocol van akkoord met de vakbonden van 16 maart 2021;

Overwegende dat het in bepaalde gevallen aangewezen is om de vereiste van 3 jaar relevante ervaring niet te stellen;

 

Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen;

Gelet op de rechtspositieregeling van het personeel van het OCMW van Kasterlee;

Gelet op het protocol van akkoord met de vakbonden van 16 maart 2021;

Overwegende dat het in bepaalde gevallen aangewezen is om de vereiste van 3 jaar relevante ervaring niet te stellen;

 

BESLIST:Stemming acceptatie hoogdringend punt
eenparig.
Goedkeuring van de aanpassing van de RPR
eenparig.
 

Artikel 1 - artikel 10 van de RPR wordt aangevuld met volgende paragraaf 2:

"§ 2. In afwijking van paragraaf 1 kan de aanstellende overheid beslissen om de vereiste van minimaal 3 jaar relevante ervaring te laten vallen voor functies die moeilijk in te vullen zijn op de arbeidsmarkt."

 

Art. 2 - geeft opdracht aan de administratie om de RPR te coördineren.

 

Publicatiedatum: 30/04/2021
Overzicht punten

Openbare zitting van DINSDAG 23 MAART 2021

 

6.Mondelinge vraag van raadslid Marc Stijnen/Stand van zaken Uitpas

 

De gemeenteraad,

 

Raadslid Marc Stijnen wijst erop dat intussen ook Lille toetreedt tot de Uitpas Kempen. Bij Welzijnszorg kempen is een regionale coördinator aangesteld. De kostprijs bedraagt 25000 euro. Hij vraagt hoe dit intussen in Kasterlee zit.

 

Schepen Sumati Adriaensen antwoordt dat bij een vorige afweging 2 jaar geleden besloten is niet in te stappen. In februari 2021 heeft de Raad van Bestuur van Welzijnszorg Kempen beslist een regionale trekker aan te stellen. In april is er een overleg gepland over het regionale trekkingsrecht. Intussen is de aanwerving lopende van een armoedeconsulent. In april komt dit terug op tafel, maar ze doet daarover nu geen beloftes.

 

Publicatiedatum: 30/04/2021