Notulen zitting van 23 FEBRUARI 2021

 

Aanwezig:

Bieke Van Ballaer, voorzitter;

Ward Kennes, burgemeester;

Guy Van de Perre, Gert Storms, Walter Van Baelen, Rob Guns, Sumati Adriaensen, schepenen;

Jeroen Van de Water, Robby Diels, Jan Biermans, Rita Thijs, Loes Boonen, Jo Van de Water, Erwin Loos, William Van der Vennet, Jef Van Hemelen, Bart Sas, Marleen Verbeek, Marc Stijnen, Koen Roefs, Bart Van Ossel, Marcel Van Mechelen, Maria Van Laer, Ly Pauwels, Ilse Verachtert, raadsleden;

Tom De Munter, algemeen directeur;

Verontschuldigd:

 

Afwezig:

 

 

De voorzitter opent de zitting.

 

De N-VA-fractie wil 2 mondelinge vragen stellen, de Groen-fractie 4.

 

OPENBARE ZITTING

Overzicht punten

Openbare zitting van DINSDAG 23 FEBRUARI 2021

 

1.Goedkeuring notulen en zittingsverslag d.d. 26 januari 2021

 

De gemeenteraad,

 

Gelet op het decreet lokaal bestuur;

 

Gelet op de voorliggende notulen en zittingsverslag d.d; 26 januari 2021;

 

Overwegende dat volgende aanpassingen na de zitting werden uitgevoerd:

 

* punt 14 -Goedkeuring ontwerpakte grondafstand Hofdreef,

administratieve fout / de 2de oppervlakte ontbrak: 3de afdeling, sectie C nr. 221 E, zijnde 14,94m² en 14,30 m²

 

* punt 17 -

FC Stenen werd verwijderd uit de lijst aangezien zij geen erkende vereniging meer zijn

 

Gelet op het decreet lokaal bestuur;

 

Gelet op de voorliggende notulen en zittingsverslag d.d; 26 januari 2021;

 

Overwegende dat volgende aanpassingen na de zitting werden uitgevoerd:

 

* punt 14 -Goedkeuring ontwerpakte grondafstand Hofdreef,

administratieve fout / de 2de oppervlakte ontbrak: 3de afdeling, sectie C nr. 221 E, zijnde 14,94m² en 14,30 m²

 

* punt 17 -

FC Stenen werd verwijderd uit de lijst aangezien zij geen erkende vereniging meer zijn

 

BESLIST:eenparig.
 

Enig artikel - keurt de notulen en het zittingsverslag van de vorige zitting d.d. 26 januari 2021 goed met de aangepaste wijzigingen.

 

Publicatiedatum: 26/03/2021
Punt bijlagen/links video-verslag 26 januari 2021
Overzicht punten

Openbare zitting van DINSDAG 23 FEBRUARI 2021

 

2.Formele vaststelling aanpassing meerjarenplan 2020-2025 door toezicht

 

De gemeenteraad,

 

neemt kennis van de vaststelling van de aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 en de opmerking van toezicht zoals opgenomen in bijlage.

 

Publicatiedatum: 26/03/2021
Overzicht punten

Openbare zitting van DINSDAG 23 FEBRUARI 2021

 

3.Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze inzake bestek 2021011 "Groenonderhoud gemeente Kasterlee 2021-2025"

 

De gemeenteraad,

 

 

Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, inzonderheid artikels 40 en 41, betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad;

 

Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen, en latere wijzigingen;

 

Gelet op het Bestuursdecreet van 7 december 2018;

 

Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, meer bepaald artikels 326 tot en met 341 betreffende het bestuurlijk toezicht;

 

Gelet op de wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en concessies, en latere wijzigingen;

 

Gelet op de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, inzonderheid artikel 36;

 

Gelet op het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten, en latere wijzigingen;

 

Gelet op het koninklijk besluit van 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren, en latere wijzigingen;

 

Overwegende dat in het kader van de opdracht “Groenonderhoud gemeente Kasterlee 2021-2025” een bestek met nr. 2021011 werd opgesteld door de Aankoopdienst;

 

Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op 654.987,96 EUR excl. btw of 792.535,43 EUR incl. 21% btw (op basis van 44 maanden);

 

Overwegende dat voorgesteld wordt de opdracht te gunnen bij wijze van de openbare procedure;

 

Overwegende dat deze raming de limieten van de Europese bekendmaking overschrijdt;

 

Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht voorzien is in MJP 2021-2025;

 

 

Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, inzonderheid artikels 40 en 41, betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad;

 

Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen, en latere wijzigingen;

 

Gelet op het Bestuursdecreet van 7 december 2018;

 

Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, meer bepaald artikels 326 tot en met 341 betreffende het bestuurlijk toezicht;

 

Gelet op de wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en concessies, en latere wijzigingen;

 

Gelet op de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, inzonderheid artikel 36;

 

Gelet op het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten, en latere wijzigingen;

 

Gelet op het koninklijk besluit van 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren, en latere wijzigingen;

 

Overwegende dat in het kader van de opdracht “Groenonderhoud gemeente Kasterlee 2021-2025” een bestek met nr. 2021011 werd opgesteld door de Aankoopdienst;

 

Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op 654.987,96 EUR excl. btw of 792.535,43 EUR incl. 21% btw (op basis van 44 maanden);

 

Overwegende dat voorgesteld wordt de opdracht te gunnen bij wijze van de openbare procedure;

 

Overwegende dat deze raming de limieten van de Europese bekendmaking overschrijdt;

 

Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht voorzien is in MJP 2021-2025;

 

BESLIST:eenparig.
 

Artikel 1 - Goedkeuring wordt verleend aan het bestek met nr. 2021011 en de raming voor de opdracht “Groenonderhoud gemeente Kasterlee 2021-2025”, opgesteld door de Aankoopdienst. De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bestek en zoals opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten. De raming bedraagt 654.987,96 EUR excl. btw of 792.535,43 EUR incl. 21% btw. (op basis van 44 maanden).

Art. 2 - Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de openbare procedure.

Art. 3 - De opdracht zal Europees bekend gemaakt worden.

Art. 4 - De aankondiging van de opdracht wordt ingevuld en bekendgemaakt op nationaal en Europees niveau.

 

Publicatiedatum: 26/03/2021
Overzicht punten

Openbare zitting van DINSDAG 23 FEBRUARI 2021

 

4.Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze inzake bestek 2021013 "Wegmarkeringen 2021-2025"

 

De gemeenteraad,

 

 

Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, inzonderheid artikels 40 en 41, betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad;

 

Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen, en latere wijzigingen;

 

Gelet op het Bestuursdecreet van 7 december 2018;

 

Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, meer bepaald artikels 326 tot en met 341 betreffende het bestuurlijk toezicht;

 

Gelet op de wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en concessies, en latere wijzigingen;

 

Gelet op de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, inzonderheid artikel 41, §1, 2° (het geraamde bedrag excl. btw overschrijdt de drempel van 750.000,00 EUR niet);

 

Gelet op het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten, en latere wijzigingen;

 

Gelet op het koninklijk besluit van 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren, en latere wijzigingen;

 

Overwegende dat in het kader van de opdracht “Wegmarkeringen 2021-2025” een bestek met nr. 2021013 werd opgesteld door de Aankoopdienst;

 

Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op 316.759,56 EUR excl. btw of 383.279,07 EUR incl. 21% btw (66.519,51 EUR Btw medecontractant) (op basis van 48 maanden);

 

Overwegende dat voorgesteld wordt de opdracht te gunnen bij wijze van de vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking;

 

Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht voorzien is in MJP 2021-2025;

 

 

Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, inzonderheid artikels 40 en 41, betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad;

 

Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen, en latere wijzigingen;

 

Gelet op het Bestuursdecreet van 7 december 2018;

 

Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, meer bepaald artikels 326 tot en met 341 betreffende het bestuurlijk toezicht;

 

Gelet op de wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en concessies, en latere wijzigingen;

 

Gelet op de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, inzonderheid artikel 41, §1, 2° (het geraamde bedrag excl. btw overschrijdt de drempel van 750.000,00 EUR niet);

 

Gelet op het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten, en latere wijzigingen;

 

Gelet op het koninklijk besluit van 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren, en latere wijzigingen;

 

Overwegende dat in het kader van de opdracht “Wegmarkeringen 2021-2025” een bestek met nr. 2021013 werd opgesteld door de Aankoopdienst;

 

Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op 316.759,56 EUR excl. btw of 383.279,07 EUR incl. 21% btw (66.519,51 EUR Btw medecontractant) (op basis van 48 maanden);

 

Overwegende dat voorgesteld wordt de opdracht te gunnen bij wijze van de vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking;

 

Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht voorzien is in MJP 2021-2025;

 

BESLIST:eenparig.
 

Artikel 1 - Goedkeuring wordt verleend aan het bestek met nr. 2021013 en de raming voor de opdracht “Wegmarkeringen 2021-2025”, opgesteld door de Aankoopdienst. De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bestek en zoals opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten. De raming bedraagt 316.759,56 EUR excl. btw of 383.279,07 EUR incl. 21% btw (66.519,51 EUR Btw medecontractant) (op basis van 48 maanden).

Art. 2 - Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking.

Art. 3 - De aankondiging van de opdracht wordt ingevuld en bekendgemaakt op nationaal niveau.

 

Publicatiedatum: 26/03/2021
Overzicht punten

Openbare zitting van DINSDAG 23 FEBRUARI 2021

 

5.Goedkeuring ontwerpakte grondafstand inzake verkaveling A201927, De Keyser Sven en Parfimo, Merkplassesteenweg 18, 2310 Rijkevorsel. Voor een perceel gelegen Kasterlee, Duifhuis, 2de afdeling, sectie F, nr. 401 T

 

De gemeenteraad,

 

Gelet op de ontwerpakte opgemaakt door notaris Philippe Colson inzake de gratis grondafstand ter uitvoering van de verkaveling A201927 gelegen Duifhuis, 2de afdeling, sectie F sectie nr. 401 T.

 

Gelet op de verkavelingsvergunning A201927 goedgekeurd d.d. 30/03/2020 door het college van burgemeester en schepenen waarbij als voorwaarde werd opgelegd dat moet voldaan worden aan het gemeenteraadsbesluit d.d. 28/01/2020.

 

Gelet op het gemeenteraadsbesluit d.d. 28/01/2020 waarin werd opgelegd dat binnen de voornoemde verkavelingsvergunning A201927 de gronden gelegen binnen de vastgestelde rooilijn, zijnde 6,84m², kosteloos diende te worden overgedragen aan de gemeente.

 

Gelet op het opmetingsplan van Ares te Gemeenteplein 9, 2340 Beerse d.d. 24/11/2020, waarbij 6,84m² wordt aangeduid als over te dragen aan de gemeente Kasterlee.

 

Gelet op de ontwerpakte opgemaakt door notaris Philippe Colson inzake de gratis grondafstand ter uitvoering van de verkaveling A201927 gelegen Duifhuis, 2de afdeling, sectie F sectie nr. 401 T.

 

Gelet op de verkavelingsvergunning A201927 goedgekeurd d.d. 30/03/2020 door het college van burgemeester en schepenen waarbij als voorwaarde werd opgelegd dat moet voldaan worden aan het gemeenteraadsbesluit d.d. 28/01/2020.

 

Gelet op het gemeenteraadsbesluit d.d. 28/01/2020 waarin werd opgelegd dat binnen de voornoemde verkavelingsvergunning A201927 de gronden gelegen binnen de vastgestelde rooilijn, zijnde 6,84m², kosteloos diende te worden overgedragen aan de gemeente.

 

Gelet op het opmetingsplan van Ares te Gemeenteplein 9, 2340 Beerse d.d. 24/11/2020, waarbij 6,84m² wordt aangeduid als over te dragen aan de gemeente Kasterlee.

 

BESLIST:eenparig.
 

Artikel 1 - De grond gelegen in de verkaveling A201927, kadastraal gekend onder Kasterlee, Duifhuis, 2de afdeling, sectie F nr. 401 T, zijnde 6,84m², aangeduid op het opmetingsplan van landmeter Ares, wordt kosteloos aanvaard door de gemeente voor openbaar nut, ter opname ervan in het openbaar domein van de gemeente.

 

Art. 2 - De gemeenteraad hecht goedkeuring aan de ontwerpakte.

 

Art. 3 - Er wordt opdracht gegeven aan het college van burgemeester en schepenen om

alles te doen wat nodig mocht blijken tot uitvoering van dit besluit.

 

Art. 4 - Alle kosten verbonden aan deze overdracht, inclusief aktekosten, zijn ten laste

van de verkavelaar.

 

Art. 5 - Deze overdracht wordt in hoofde van de gemeente aanvaard onder de

bindende voorwaarde van het bekomen van de goedkeuring door haar

toezichthoudende overheden te weten: het niet-uitoefenen van het gewoon

administratief toezicht (schorsings- en vernietigingsbevoegdheid).

 

Publicatiedatum: 26/03/2021
Overzicht punten

Openbare zitting van DINSDAG 23 FEBRUARI 2021

 

6.Milieu/ Bike2School toetreding aankoopcentrale Cipal dv

 

De gemeenteraad,

 

Gelet op artikel 40 van het Decreet Lokaal Bestuur;

Gelet op de wetgeving op de overheidsopdrachten, inzonderheid op de artikelen 2,6° a en 7° b, 43 § 1, tweede lid) en 47 van de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten;

Gelet op de principiële beslissing van de raad van bestuur van Cipal dv van 24/10/2019, bijgesteld op 30/1/2020 tot het plaatsen via een openbare procedure van de overheidsopdracht waarvan het voorwerp bestaat uit “Raamovereenkomst voor de verwerving en exploitatie van een multifunctioneel cloudplatform voor de ondersteuning van duurzaam beleid door positieve incentivering, effectieve ontrading en correcte handhaving” (Bestek CSMRTIOH20);

Gelet op de in uitvoering van deze beslissing door de raad van bestuur van Cipal dv van 28/05/2020 goedgekeurde opdrachtdocumenten, inzonderheid:

         het bestek waar het stelt (punt 3.4): “Cipal dv zal in de zin van artikel 2, 6° van de Wet van 17 juni 2016 betreffende de overheidsopdrachten, in het kader van onderhavige opdracht kunnen optreden als aankoopcentrale voor alle entiteiten die in het selectiedocument - onder de hoofding ‘Bereik van de opdracht’ - bij de oproep tot kandidaatstelling voor onderhavige opdracht werden vermeld. Deze entiteiten worden samen met de opdrachtgever en alle leden van de dienstverlenende vereniging verder de “afnemer” genoemd..

         …verwijzend naar het selectiedocument (punt 3.5): “Deze besturen zullen zich, net als hun verenigingen en verzelfstandigde entiteiten, op de aankoopcentrale kunnen beroepen om een totaaloplossing in het kader van de te sluiten raamovereenkomst die het voorwerp uitmaakt van deze opdracht, af te nemen, zonder dat zij verplicht zijn af te nemen via deze raamovereenkomst.

Cipal dv zal in het kader van onderhavige opdracht tevens kunnen optreden als

aankoopcentrale (opdrachtencentrale) voor (zonder dat deze entiteiten verplicht zijn af te nemen via deze raamovereenkomst):

°         Alle andere Vlaamse gemeente- en OCMW-besturen, hun verenigingen en

verzelfstandigde entiteiten;

°         Alle gemeente- en OCMW-besturen, hun verenigingen en verzelfstandigde entiteiten van het Brussels Gewest

         het bestek waar het stelt (punt 3.3): “Cipal dv is, net als de afnemers van de aankoopcentrale, na toewijzing vrij om eender welk product of dienst te bestellen zoals die door de opdrachtnemer in het kader van deze opdracht wordt aangeboden en dit in de aantallen die de opdrachtgever of afnemer nodig acht.

Gezien de raamovereenkomst niet exclusief is, behoudt de opdrachtgever - net als elke andere afnemer - steeds de vrijheid om een bepaalde aankoop niet via het raamcontract maar volgens de gewone procedures, die de wet op de overheidsopdrachten toelaat, te voeren. In voorkomend geval wordt dit niet als een wijziging van de opdracht beschouwd.”;

         het bestek waar het stelt (punt 3.5): “Cipal dv oefent de overkoepelende leiding van en het overkoepelende toezicht op de uitvoering van de raamovereenkomst uit, terwijl de afnemer de leiding van en het toezicht op de levering van de door de afnemer geplaatste bestelling uitoefent.”

Gelet op de beslissing van de raad van bestuur van Cipal dv van 23/12/2020 waarbij voornoemde opdracht wordt gegund aan de maatschap Smartville, met maatschappelijke zetel te Steenweg Deinze 154, 9810 Nazareth;

Overwegende dat de voornoemde opdracht van Cipal dv “Raamovereenkomst voor de verwerving en exploitatie van een multifunctioneel cloudplatform voor de ondersteuning van duurzaam beleid door positieve incentivering, effectieve ontrading en correcte handhaving” (Bestek CSMRTIOH20) een raamovereenkomst is met één leverancier en Cipal dv treedt hierbij op als aankoopcentrale in de zin van artikelen 2 6° a en 7° b en 47 van de wet van 17 juni 2016;

Overwegende dat de gemeente die een beroep doet op een aankoopcentrale krachtens artikel 47, § 2 van de wet van 17 juni 2017  vrijgesteld is van de verplichting om zelf een plaatsingsprocedure te organiseren;

Overwegende dat het aangewezen is dat de gemeente toetreedt tot de aankoopcentrale aangaande “Raamovereenkomst voor de verwerving en exploitatie van een multifunctioneel cloud platform voor de ondersteuning van duurzaam beleid door positieve incentivering, effectieve ontrading en correcte handhaving” (Bestek CSMRTIOH20) om volgende redenen:

         de in de aankoopcentrale voorziene smart city oplossingen voldoen aan de behoefte van het bestuur en meer specifiek aan de behoefte voor de aankoop van een fietsregistratiesysteem met beloningsmechanisme met bijhorende hardware en software voor het regionale fietsstimuleringsproject Bike2School. Het bestuur heeft het engagement aangegaan om deel te nemen aan dit regionale project met 13 andere Kempense gemeenten onder coördinatie van IOK;

         het bestuur moet zelf geen plaatsingsprocedure organiseren wat een besparing aan tijd en geld betekent;

         Cipal dv beschikt over knowhow of technische expertise inzake de aankoop van licenties, gebruiksrechten, onderhouds- en ondersteuningsprogramma’s m.b.t. standaardsoftware of ICT-infrastructuur door aanbestedende overheden;

Overwegende dat de gemeente niet verplicht is tot enige afname van de raamovereenkomst (geen afnameverplichting) en de raamovereenkomst is ook niet-exclusief (een afname via een andere leverancier is mogelijk);

Overwegende dat de nodige budgetten beschikbaar zijn.

 

Gelet op artikel 40 van het Decreet Lokaal Bestuur;

Gelet op de wetgeving op de overheidsopdrachten, inzonderheid op de artikelen 2,6° a en 7° b, 43 § 1, tweede lid) en 47 van de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten;

Gelet op de principiële beslissing van de raad van bestuur van Cipal dv van 24/10/2019, bijgesteld op 30/1/2020 tot het plaatsen via een openbare procedure van de overheidsopdracht waarvan het voorwerp bestaat uit “Raamovereenkomst voor de verwerving en exploitatie van een multifunctioneel cloudplatform voor de ondersteuning van duurzaam beleid door positieve incentivering, effectieve ontrading en correcte handhaving” (Bestek CSMRTIOH20);

Gelet op de in uitvoering van deze beslissing door de raad van bestuur van Cipal dv van 28/05/2020 goedgekeurde opdrachtdocumenten, inzonderheid:

         het bestek waar het stelt (punt 3.4): “Cipal dv zal in de zin van artikel 2, 6° van de Wet van 17 juni 2016 betreffende de overheidsopdrachten, in het kader van onderhavige opdracht kunnen optreden als aankoopcentrale voor alle entiteiten die in het selectiedocument - onder de hoofding ‘Bereik van de opdracht’ - bij de oproep tot kandidaatstelling voor onderhavige opdracht werden vermeld. Deze entiteiten worden samen met de opdrachtgever en alle leden van de dienstverlenende vereniging verder de “afnemer” genoemd..

         …verwijzend naar het selectiedocument (punt 3.5): “Deze besturen zullen zich, net als hun verenigingen en verzelfstandigde entiteiten, op de aankoopcentrale kunnen beroepen om een totaaloplossing in het kader van de te sluiten raamovereenkomst die het voorwerp uitmaakt van deze opdracht, af te nemen, zonder dat zij verplicht zijn af te nemen via deze raamovereenkomst.

Cipal dv zal in het kader van onderhavige opdracht tevens kunnen optreden als

aankoopcentrale (opdrachtencentrale) voor (zonder dat deze entiteiten verplicht zijn af te nemen via deze raamovereenkomst):

°         Alle andere Vlaamse gemeente- en OCMW-besturen, hun verenigingen en

verzelfstandigde entiteiten;

°         Alle gemeente- en OCMW-besturen, hun verenigingen en verzelfstandigde entiteiten van het Brussels Gewest

         het bestek waar het stelt (punt 3.3): “Cipal dv is, net als de afnemers van de aankoopcentrale, na toewijzing vrij om eender welk product of dienst te bestellen zoals die door de opdrachtnemer in het kader van deze opdracht wordt aangeboden en dit in de aantallen die de opdrachtgever of afnemer nodig acht.

Gezien de raamovereenkomst niet exclusief is, behoudt de opdrachtgever - net als elke andere afnemer - steeds de vrijheid om een bepaalde aankoop niet via het raamcontract maar volgens de gewone procedures, die de wet op de overheidsopdrachten toelaat, te voeren. In voorkomend geval wordt dit niet als een wijziging van de opdracht beschouwd.”;

         het bestek waar het stelt (punt 3.5): “Cipal dv oefent de overkoepelende leiding van en het overkoepelende toezicht op de uitvoering van de raamovereenkomst uit, terwijl de afnemer de leiding van en het toezicht op de levering van de door de afnemer geplaatste bestelling uitoefent.”

Gelet op de beslissing van de raad van bestuur van Cipal dv van 23/12/2020 waarbij voornoemde opdracht wordt gegund aan de maatschap Smartville, met maatschappelijke zetel te Steenweg Deinze 154, 9810 Nazareth;

Overwegende dat de voornoemde opdracht van Cipal dv “Raamovereenkomst voor de verwerving en exploitatie van een multifunctioneel cloudplatform voor de ondersteuning van duurzaam beleid door positieve incentivering, effectieve ontrading en correcte handhaving” (Bestek CSMRTIOH20) een raamovereenkomst is met één leverancier en Cipal dv treedt hierbij op als aankoopcentrale in de zin van artikelen 2 6° a en 7° b en 47 van de wet van 17 juni 2016;

Overwegende dat de gemeente die een beroep doet op een aankoopcentrale krachtens artikel 47, § 2 van de wet van 17 juni 2017  vrijgesteld is van de verplichting om zelf een plaatsingsprocedure te organiseren;

Overwegende dat het aangewezen is dat de gemeente toetreedt tot de aankoopcentrale aangaande “Raamovereenkomst voor de verwerving en exploitatie van een multifunctioneel cloud platform voor de ondersteuning van duurzaam beleid door positieve incentivering, effectieve ontrading en correcte handhaving” (Bestek CSMRTIOH20) om volgende redenen:

         de in de aankoopcentrale voorziene smart city oplossingen voldoen aan de behoefte van het bestuur en meer specifiek aan de behoefte voor de aankoop van een fietsregistratiesysteem met beloningsmechanisme met bijhorende hardware en software voor het regionale fietsstimuleringsproject Bike2School. Het bestuur heeft het engagement aangegaan om deel te nemen aan dit regionale project met 13 andere Kempense gemeenten onder coördinatie van IOK;

         het bestuur moet zelf geen plaatsingsprocedure organiseren wat een besparing aan tijd en geld betekent;

         Cipal dv beschikt over knowhow of technische expertise inzake de aankoop van licenties, gebruiksrechten, onderhouds- en ondersteuningsprogramma’s m.b.t. standaardsoftware of ICT-infrastructuur door aanbestedende overheden;

Overwegende dat de gemeente niet verplicht is tot enige afname van de raamovereenkomst (geen afnameverplichting) en de raamovereenkomst is ook niet-exclusief (een afname via een andere leverancier is mogelijk);

Overwegende dat de nodige budgetten beschikbaar zijn.

 

BESLIST:eenparig.
 

Artikel 1 - De gemeente treedt toe tot de aankoopcentrale  Cipal dv aangaande “Raamovereenkomst voor de verwerving en exploitatie van een multifunctioneel cloudplatform voor de ondersteuning van duurzaam beleid door positieve incentivering, effectieve ontrading en correcte handhaving” (CSMRTIOH20);

 

Art. 2 - Het college van burgemeester en schepenen wordt gevraagd om over te gaan tot sluiting van de opdracht.

 

 

Publicatiedatum: 26/03/2021
Overzicht punten

Openbare zitting van DINSDAG 23 FEBRUARI 2021

 

7.Goedkeuring reglement renteloze lening voor erkende noodlijdende Kastelse verenigingen

 

De gemeenteraad,

 

Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen;

 

Overwegende dat het gemeentebestuur de erkende Kastelse verenigingen wil steunen die lijden onder de coronacrisis;

 

Gelet op het voorstel ter zitting om hier een totaal maximumbudget van 150.000 Euro voor te voorzien;

 

Overwegende dat het voorstel met deze aanpassing ter stemming wordt voorgelegd.

 

Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen;

 

Overwegende dat het gemeentebestuur de erkende Kastelse verenigingen wil steunen die lijden onder de coronacrisis;

 

Gelet op het voorstel ter zitting om hier een totaal maximumbudget van 150.000 Euro voor te voorzien;

 

Overwegende dat het voorstel met deze aanpassing ter stemming wordt voorgelegd.

 

BESLIST:17 stemmen ja: Ward Kennes (CD&V), Guy Van de Perre (CD&V), Gert Storms (CD&V), Walter Van Baelen (CD&V), Rob Guns (CD&V), Sumati Adriaensen (CD&V), Robby Diels (CD&V), Jan Biermans (CD&V), Rita Thijs (Open VLD), Loes Boonen (CD&V), Erwin Loos (CD&V), William Van der Vennet (CD&V), Jef Van Hemelen (Open VLD), Marleen Verbeek (CD&V), Maria Van Laer (Vlaams Belang), Ilse Verachtert (Open VLD) en Bieke Van Ballaer (CD&V).
8 onthoudingen: Jeroen Van de Water (N-VA), Jo Van de Water (N-VA), Bart Sas (Groen), Marc Stijnen (Groen), Koen Roefs (N-VA), Bart Van Ossel (N-VA), Marcel Van Mechelen (N-VA) en Ly Pauwels (N-VA).
 

Artikel 1 - keurt het ontwerp van reglement renteloze lening, gevoegd als bijlage bij deze beslissing, goed.

 

Art. 2 – beslist om hiervoor een maximumbudget van 150.000 euro voor te voorzien.

 

Publicatiedatum: 26/03/2021
Punt bijlagen/links 210211 voorstel renteloze lening DEF.pdf
Overzicht punten

Openbare zitting van DINSDAG 23 FEBRUARI 2021

 

8.Goedkeuring van het subsidiereglement steun voor erkende Kastelse verenigingen

 

De gemeenteraad,

 

Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen;

 

Overwegende dat het gemeentebestuur de Kastelse verenigingen wil steunen die geleden hebben onder de corona-crisis;

 

Overwegende dat de koepelverenigingen uitgesloten zijn omdat hun leden-verenigingen al opgenomen zijn;

 

 

Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen;

 

Overwegende dat het gemeentebestuur de Kastelse verenigingen wil steunen die geleden hebben onder de corona-crisis;

 

Overwegende dat de koepelverenigingen uitgesloten zijn omdat hun leden-verenigingen al opgenomen zijn;

 

 

BESLIST:eenparig.
 

 

Enig artikel -  keurt het ontwerp van reglement voor steun aan erkende Kastelse verenigingen, gevoegd als bijlage bij deze beslissing, goed.

 

 

Publicatiedatum: 26/03/2021
Punt bijlagen/links 200211 REGL_steun_aan_verenigingen.pdf
Overzicht punten

Openbare zitting van DINSDAG 23 FEBRUARI 2021

 

9.Goedkeuring reglement skatepark Meulenstraat

 

De gemeenteraad,

 

Gelet op het positief advies van dienst communicatie en de adjunct-algemeendirecteur;

 

Overwegende de noodzaak om dit reglement in werking te laten treden.

 

Gelet op het positief advies van dienst communicatie en de adjunct-algemeendirecteur;

 

Overwegende de noodzaak om dit reglement in werking te laten treden.

 

BESLIST:19 stemmen ja: Ward Kennes (CD&V), Guy Van de Perre (CD&V), Gert Storms (CD&V), Walter Van Baelen (CD&V), Rob Guns (CD&V), Sumati Adriaensen (CD&V), Robby Diels (CD&V), Jan Biermans (CD&V), Rita Thijs (Open VLD), Loes Boonen (CD&V), Erwin Loos (CD&V), William Van der Vennet (CD&V), Jef Van Hemelen (Open VLD), Bart Sas (Groen), Marleen Verbeek (CD&V), Marc Stijnen (Groen), Maria Van Laer (Vlaams Belang), Ilse Verachtert (Open VLD) en Bieke Van Ballaer (CD&V).
6 onthoudingen: Jeroen Van de Water (N-VA), Jo Van de Water (N-VA), Koen Roefs (N-VA), Bart Van Ossel (N-VA), Marcel Van Mechelen (N-VA) en Ly Pauwels (N-VA).
 

Enig artikel - het reglement in bijlage voor het gebruik van het skatepark Meulenstraat goed te keuren.

 

Publicatiedatum: 26/03/2021
Punt bijlagen/links voorstel_reglement_skatepark_ GR.docx
Overzicht punten

Openbare zitting van DINSDAG 23 FEBRUARI 2021

 

10.Toegevoegd agendapunt / onderzoek naar een duurzaam landbouwproject op gemeentelijke gronden

 

De gemeenteraad,

 

Gelet op onderstaande toelichting door raadslid Bart Sas;

 

Als gemeente willen we actief de korte keten stimuleren waarbij landbouwers hun producten rechtstreeks aan de consumenten verkopen (boerenmarkt, hoevewinkel, zelfpluk, ...). Landbouwers kunnen daarbij zelf hun prijs en aanbod bepalen. Door in het aantal tussenschakels te knippen slagen ze er in om meer marge over te houden. Door de band aan te halen met hun klanten krijgen ze bovendien meer economische zekerheid en stabiliteit. Ook de klanten zelf winnen bij een korte keten: ze weten waar hun voedsel vandaan komt en krijgen seizoensgroenten en -fruit op hun bord, producten met meer smaak en kwaliteit. Er bestaan ook organisaties die dit soort rechtstreeks verkoop ondersteunen, denken we maar aan de voedselteams en "boeren & buren". Een nog steviger netwerk vormt "Community Supported Agriculture" (CSA), waarbij inwoners zich engageren om op voorhand te betalen voor een deel van de oogst. In al deze netwerken is ook het sociale aspect belangrijk: inwoners leren hun lokale landbouwers en het landbouwbedrijf beter kennen. Als gemeente willen we de korte keten eveneens ondersteunen als actiepunt in het nieuwe klimaatactieplan. Lokaal kopen betekent immers minder voedselkilometers.

 

Ten slotte willen we ook werken aan alternatieven voor de klassieke landbouw die een grote impact heeft op mens en milieu. We verwijzen hierbij naar het Kempenpact 2030 dat onze regio wil uitbouwen tot een "voedselslimme" regio, met aandacht voor circulaire landbouw in balans met de leefomgeving. Ook bio-landbouw maakt deel uit van zo'n voedselslimme regio. Een bioboer gebruikt geen kunstmest en geen chemisch-synthetische pesticiden. Via vruchtwisseling, natuurlijke bemesting en biologische bestrijding wordt de grond vruchtbaar gehouden. Deze manier van landbouw moet in de Kempen meer kansen krijgen om te experimenteren en zich te ontwikkelen.

 

Voor startende landbouwbedrijven die willen inzetten op korte-ketenlandbouw en bio-landbouw is toegang tot geschikte gronden een cruciale factor. Gronden zijn immers schaars, ze worden voor langere tijd verpacht of zijn in gebruik voor niet-landbouwdoeleinden. Doordat de pachtovereenkomst van veel gemeentelijke pachtgronden verloopt biedt zich hier een kans aan. Er loopt momenteel samen met de Landbouwraad een denkoefening over de eigen pachtgronden: kunnen we deze gronden niet beter verkopen aan landbouwers of aan de Vlaamse Grondenbank (zie verslag van de Landbouwraad van 23 november 2020). Wij willen hier een derde optie aan toevoegen, namelijk de inzet van een deel van deze gronden voor een duurzaam landbouwproject: biologische landbouw met rechtstreekse verkoop aan consumenten. Daarvoor laten we één of meerdere percelen onderzoeken door De Landgenoten CVBA-SO, een coöperatieve venootschap die landbouwgrond beheert en verhuurt aan biolandbouwers. Zie bieden een "grondscan" aan die bestaat uit:

brainstorm: welke percelen, welke doelstellingen willen we bereiken als gemeente?

vooronderzoek: wat kan en mag er allemaal op de grond? Onderzoek naar de relevante wettelijke parameters; plaatsbezoek met een professionele landbouwer en overlopen van de mogelijke contractvormen die de gemeente kan inzetten om de grond in gebruik te geven aan een bio-landbouwer

rondetafel-sessie: de resultaten uit het vooronderzoek worden teruggekoppeld aan de bevoegde ambtenaren en college

toekomstplan: strategisch stappenplan in een onderbouwd adviesrapport

In een tweede fase kan De Landgenoten ook de screening van een geschikte landbouwer die zal instaan voor de bewerking van de gronden begeleiden.

 

Kostenraming: 3200 EUR

 

 

Gelet op de toelichting ter zitting;

 

Gelet op de stappen die al gezet zijn en de contacten die al ondernomen zijn;

 

Overwegende dat daarom dit initiatief geen meerwaarde heeft, aangezien het resultaat al gekend is;

 

Gelet op onderstaande toelichting door raadslid Bart Sas;

 

Als gemeente willen we actief de korte keten stimuleren waarbij landbouwers hun producten rechtstreeks aan de consumenten verkopen (boerenmarkt, hoevewinkel, zelfpluk, ...). Landbouwers kunnen daarbij zelf hun prijs en aanbod bepalen. Door in het aantal tussenschakels te knippen slagen ze er in om meer marge over te houden. Door de band aan te halen met hun klanten krijgen ze bovendien meer economische zekerheid en stabiliteit. Ook de klanten zelf winnen bij een korte keten: ze weten waar hun voedsel vandaan komt en krijgen seizoensgroenten en -fruit op hun bord, producten met meer smaak en kwaliteit. Er bestaan ook organisaties die dit soort rechtstreeks verkoop ondersteunen, denken we maar aan de voedselteams en "boeren & buren". Een nog steviger netwerk vormt "Community Supported Agriculture" (CSA), waarbij inwoners zich engageren om op voorhand te betalen voor een deel van de oogst. In al deze netwerken is ook het sociale aspect belangrijk: inwoners leren hun lokale landbouwers en het landbouwbedrijf beter kennen. Als gemeente willen we de korte keten eveneens ondersteunen als actiepunt in het nieuwe klimaatactieplan. Lokaal kopen betekent immers minder voedselkilometers.

 

Ten slotte willen we ook werken aan alternatieven voor de klassieke landbouw die een grote impact heeft op mens en milieu. We verwijzen hierbij naar het Kempenpact 2030 dat onze regio wil uitbouwen tot een "voedselslimme" regio, met aandacht voor circulaire landbouw in balans met de leefomgeving. Ook bio-landbouw maakt deel uit van zo'n voedselslimme regio. Een bioboer gebruikt geen kunstmest en geen chemisch-synthetische pesticiden. Via vruchtwisseling, natuurlijke bemesting en biologische bestrijding wordt de grond vruchtbaar gehouden. Deze manier van landbouw moet in de Kempen meer kansen krijgen om te experimenteren en zich te ontwikkelen.

 

Voor startende landbouwbedrijven die willen inzetten op korte-ketenlandbouw en bio-landbouw is toegang tot geschikte gronden een cruciale factor. Gronden zijn immers schaars, ze worden voor langere tijd verpacht of zijn in gebruik voor niet-landbouwdoeleinden. Doordat de pachtovereenkomst van veel gemeentelijke pachtgronden verloopt biedt zich hier een kans aan. Er loopt momenteel samen met de Landbouwraad een denkoefening over de eigen pachtgronden: kunnen we deze gronden niet beter verkopen aan landbouwers of aan de Vlaamse Grondenbank (zie verslag van de Landbouwraad van 23 november 2020). Wij willen hier een derde optie aan toevoegen, namelijk de inzet van een deel van deze gronden voor een duurzaam landbouwproject: biologische landbouw met rechtstreekse verkoop aan consumenten. Daarvoor laten we één of meerdere percelen onderzoeken door De Landgenoten CVBA-SO, een coöperatieve venootschap die landbouwgrond beheert en verhuurt aan biolandbouwers. Zie bieden een "grondscan" aan die bestaat uit:

brainstorm: welke percelen, welke doelstellingen willen we bereiken als gemeente?

vooronderzoek: wat kan en mag er allemaal op de grond? Onderzoek naar de relevante wettelijke parameters; plaatsbezoek met een professionele landbouwer en overlopen van de mogelijke contractvormen die de gemeente kan inzetten om de grond in gebruik te geven aan een bio-landbouwer

rondetafel-sessie: de resultaten uit het vooronderzoek worden teruggekoppeld aan de bevoegde ambtenaren en college

toekomstplan: strategisch stappenplan in een onderbouwd adviesrapport

In een tweede fase kan De Landgenoten ook de screening van een geschikte landbouwer die zal instaan voor de bewerking van de gronden begeleiden.

 

Kostenraming: 3200 EUR

 

 

Gelet op de toelichting ter zitting;

 

Gelet op de stappen die al gezet zijn en de contacten die al ondernomen zijn;

 

Overwegende dat daarom dit initiatief geen meerwaarde heeft, aangezien het resultaat al gekend is;

 

BESLIST:9 stemmen ja: Jeroen Van de Water (N-VA), Jo Van de Water (N-VA), Bart Sas (Groen), Marc Stijnen (Groen), Koen Roefs (N-VA), Bart Van Ossel (N-VA), Marcel Van Mechelen (N-VA), Maria Van Laer (Vlaams Belang) en Ly Pauwels (N-VA).
16 stemmen tegen: Ward Kennes (CD&V), Guy Van de Perre (CD&V), Gert Storms (CD&V), Walter Van Baelen (CD&V), Rob Guns (CD&V), Sumati Adriaensen (CD&V), Robby Diels (CD&V), Jan Biermans (CD&V), Rita Thijs (Open VLD), Loes Boonen (CD&V), Erwin Loos (CD&V), William Van der Vennet (CD&V), Jef Van Hemelen (Open VLD), Marleen Verbeek (CD&V), Ilse Verachtert (Open VLD) en Bieke Van Ballaer (CD&V).
 

Onderstaand voorstel van beslissing te verwerpen:

 

De gemeenteraad vraagt het college om in het kader van het lopend debat over de toekomst van de gemeentelijke pachtgronden en in samenwerking met de landbouwraad en de milieuraad na te gaan of één of meerdere percelen in aanmerking komen voor biologische landbouw met rechtstreekse verkoop aan consumenten. Daarvoor wordt beroep gedaan op een "grondscan" uitgevoerd door de coöperatie De Landgenoten (brainstorm, vooronderzoek, rondetafel-sessie en toekomstplan). De gemeenteraad wil hiermee de korte keten-landbouw en de biolandbouw extra kansen geven in onze gemeente.

 

Publicatiedatum: 26/03/2021
Overzicht punten

Openbare zitting van DINSDAG 23 FEBRUARI 2021

 

11.Mondelinge vraag van raadslid Jeroen Van de Water/Toekomst Cig De Merode

 

De gemeenteraad,

 

Raadslid Jeroen Van de Water vraagt in hoeverre het gemeentebestuur op de hoogte is van of betrokken is bij een eventueel vertrek van CIG De Mérode.

 

De burgemeester antwoordt dat het onderdeel geworden is van vzw Ter Loke, maar dat hij geen weet heeft van een verhuis. Gezien de gebruikte infrastructuur, toont hij wil begrip voor de zoektocht naar nieuwe infrastructuur.

 

Publicatiedatum: 26/03/2021
Overzicht punten

Openbare zitting van DINSDAG 23 FEBRUARI 2021

 

12.Mondelinge vraag van raadslid Jeroen Van de Water/Stavaza fiets-o-strade

 

De gemeenteraad,

 

Raadslid Jeroen Van de Water vraagt naar de stand van zaken van de fiets-o-strade.

 

De burgemeester antwoordt dat hij geen enkel reactie gehad heeft van de kabinetten. Er zal via mail een herinnering gestuurd worden.

 

Publicatiedatum: 26/03/2021
Overzicht punten

Openbare zitting van DINSDAG 23 FEBRUARI 2021

 

13.Mondelinge vraag van raadslid Marc Stijnen/Stavaza nieuw recyclagepark

 

De gemeenteraad,

 

Raadslid Marc Stijnen verwijst naar de stand van zaken rond het recyclagepark. Tijdens de vorige gemeenteraad is er vermeld dat de evaluatie van de bijkomend voorgestelde locatie rond was, maar is daar nog niet verder op ingegaan. Intussen is dit niet teruggekoppeld aan de gemeenteraad, maar hebben de raadsleden dit moeten lezen in de pers. Hij vraagt waarom er geen terugkoppeling geweest is naar de raadsleden, en vraagt wat er gebeurt als de 13 experten van het laboratorium, waaraan dit dossier voorgelegd ging worden, dit ontraden.

 

Schepen Gert Storms geeft aan dat de extra locaties onderzocht zijn op basis van dezelfde criteria als de andere locaties. Het verslag hiervan is ook direct rondgestuurd aan de raadsleden. Dit bracht geen wijziging in het dossier, dus er is geen nieuw overleg georganiseerd.

 

Van het laboratorium is er nog geen feedback

 

Intussen is de volgende stap gezet: de procesnota voor de opmaak van een RUP en overleg met de eigenaar, via IOK.

 

De eventuele terugkoppeling van het expertenteam, moeten we opnemen in de opmaak van het RUP.

 

Raadslid Marc Stijnen vraagt of de gebruikte parameters ter beoordeling, dezelfde zijn als die indertijd voor het intergemeentelijk project in Achterlee. Hij vraagt of er al een plan B is, als dit niet kan doorgaan. Hij vraagt zich af of er toch nog geen betere locaties zijn.

 

Schepen Gert Storms antwoordt dat deze parameters gehanteerd zijn voor een gemeentelijk recyclagepark, niet voor een intergemeentelijk.

 

De burgemeester vervolgt dat we al lang voorbij plan B zitten: de huidige locatie, een intergemeentelijk tegen de gemeentegrens, Hoge Rielen 1A, nieuw voorgestelde locaties,... We zitten nu dus terug bij plan C. We weten niet of plan C gaat lukken, maar we moeten het proberen. Hij vervolgt dat de vorige legislatuur alle raadsleden ook de kans gekregen hebben om voorstellen in te dienen, en dat deze bekeken zijn.

 

Raadslid Marc Stijnen antwoordt dat zijn voorstellen niet allemaal bekeken zijn. De burgemeester stelt dat enkel de piste militair domein niet bekeken is, omdat de para's voorlopig gelukkig niet weggaan.

 

Raadslid Bart Sas vraagt om de procesnota op een raadscommissie toe te lichten.

 

Schepen Gert Storms gaat hiermee akkoord.

 

Publicatiedatum: 26/03/2021
Overzicht punten

Openbare zitting van DINSDAG 23 FEBRUARI 2021

 

14.Mondelinge vraag van raadslid Marc Stijnen/Mobiliteit in centrum Kasterlee

 

De gemeenteraad,

 

Raadslid Marc Stijnen vraagt aandacht voor de mobiliteit op de markt in functie van masterplan de Met.

 

Hij vraagt om alles zoveel mogelijk toegankelijk te houden, maar begrijpt dat hij er niet altijd met de rolstoel gaat geraken.

Hij vraagt naar aanleiding van de werken in de Mgr. Cardijnstraat om de schoolstraat ook woensdagmiddag en 's avonds autovrij te maken. Nu is het hier heel druk en kan de social distance niet gegarandeerd worden. Op woensdagmiddag rijdt er ook een huisvuilwagen van IOK door.

 

Schepen Guy Van de Perre vraagt om de pijnpunten rond toegankelijkheid steeds door te geven, dan kan hij dat oppikken.

 

De burgemeester antwoordt dat de uitbreiding van de schoolstraten ook overwogen is, maar dat de schooldirecties daar geen vragende partij voor waren. Bij het einde van de schooluren is de uitstroom ook beter geregeld via begeleide rijen tot buiten de onmiddellijke schoolomgeving. Voor de dokterspraktijk en de horecazaak is dit mogelijks ook niet zo evident. Dit gaat geëvalueerd worden, maar dat is door wissels bij schooldirecties nog niet gebeurd.

 

Publicatiedatum: 26/03/2021
Overzicht punten

Openbare zitting van DINSDAG 23 FEBRUARI 2021

 

15.Mondelinge vraag van raadslid Bart Sas/Bestek beleidsplan ruimte

 

De gemeenteraad,

 

Raadsid Bart Sas vraagt hoever het staat met de gunning van het beleidsplan ruimte.

 

Schepen Gert Storms antwoordt dat de beoordeling van de 3 inschrijvingen lopende is. Dit zal in april op ene commissievergadering komen.

 

Publicatiedatum: 26/03/2021
Overzicht punten

Openbare zitting van DINSDAG 23 FEBRUARI 2021

 

16.Mondelinge vraag van raadslid Bart Sas/Vervoer op maat

 

De gemeenteraad,

 

Raadslid Bart Sas geeft aan dat hij positief verrast is door de inhoud van het vervoer op maat, hoppinpunten, deelfietsen, deelwagens,...  Vanaf 1 januari 2022 wordt dit in fases ingevoerd. Hij vraagt hoe realistisch dat is, wat dit de gemeente gaat kosten en wat het effect is op bestaande busverbindingen.

 

De burgemeester antwoordt dat extra openbaar vervoer tussen de deelgemeenten niet mogelijk is gebleken. Verder zit er veel in, dat gefaseerd moet uitgerold worden, eventueel in samenwerking met de vervoerregio, IOK,... Uitspraken over kosten en timing zijn verder nog voorbarig, onze vervoerregio was sowieso een van de snelste. Zodra er nieuws is, zullen we dat doorgeven, eventueel in een raadscommissie. Het is sowieso duidelijk dat de middelen vanuit Vlaanderen onvoldoende zijn, en dat lokale besturen hier ook zelf middelen zullen moeten tegenover stellen.

 

Publicatiedatum: 26/03/2021