Notulen zitting van 23 MAART 2021

 

Aanwezig:

Bieke Van Ballaer, voorzitter;

Ward Kennes, burgemeester;

Guy Van de Perre, Gert Storms, Walter Van Baelen, Rob Guns, Sumati Adriaensen, schepenen;

Jeroen Van de Water, Robby Diels, Jan Biermans, Rita Thijs, Loes Boonen, Jo Van de Water, Erwin Loos, William Van der Vennet, Jef Van Hemelen, Bart Sas, Marleen Verbeek, Marc Stijnen, Koen Roefs, Bart Van Ossel, Marcel Van Mechelen, Maria Van Laer, Ly Pauwels, Ilse Verachtert, raadsleden;

Tom De Munter, algemeen directeur;

Verontschuldigd:

 

Afwezig:

 

 

De voorzitter opent de zitting.

 

De voorzitter vraagt om een punt over de wijziging van de rechtspositieregeling bij hoogdringendheid aan de agenda toe te voegen. In functie van de timing van een selectieprocedure kan dit niet tot volgende maand uitgesteld worden. De raad stemt unaniem in met de toevoeging aan de agenda bij hoogdringendheid.

 

De Open Vld-fractie wil 1 mondelinge vraag stellen, de N-VA-Fractie  ook 1 en de Groen-fractie 9.

 

OPENBARE ZITTING

Overzicht punten

Openbare zitting van DINSDAG 23 MAART 2021

 

1.Goedkeuring notulen en zittingsverslag d.d. 23 februari 2021

 

De gemeenteraad,

 

Gelet op het decreet lokaal bestuur;

Gelet op de voorliggende notulen en zittingsverslag d.d; 23 februari 2021

 

Gelet op het decreet lokaal bestuur;

Gelet op de voorliggende notulen en zittingsverslag d.d; 23 februari 2021

 

BESLIST:eenparig.
 

Enig artikel - keurt de notulen en het zittingsverslag van de vorige zitting d.d. 23 februari 2021 goed.

 

Publicatiedatum: 30/04/2021
Overzicht punten

Openbare zitting van DINSDAG 23 MAART 2021

 

2.Centraal Kerkbestuur / advies jaarrekeningen kerkfabrieken 2020

 

De gemeenteraad,

 

Gelet op het decreet lokaal bestuur;

 

Gelet op het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende erediensten;

 

Gelet op de gecoördineerde indiening op 5 maart 2021 van de jaarrekeningen 2020 van de kerkfabrieken St. Willibrordus Kasterlee, O.L. Vrouw Lichtaart en St. Margarita Tielen en de budgetwijzigingen 2019:

 

Gelet op onderstaand overzicht van overschot / tekort op exploitatie en investeringen 2019;

 

 

Resultaat

EXPLOITATIE

Resultaat

INVESTERINGEN

Totaal

St. Willibrordus Kasterlee

16.994,20 euro

397.000,00 euro

413.994,20 euro

O.L. Vrouw

Lichtaart

21.523,63 euro

0

21.523,63 euro

St. Margarita

Tielen

6.463,58 euro

0

6.463,58 euro

 

Overwegende dat er geen exploitatie- of investeringstoelagen werden betaald in 2020;

 

Gelet op het decreet lokaal bestuur;

 

Gelet op het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende erediensten;

 

Gelet op de gecoördineerde indiening op 5 maart 2021 van de jaarrekeningen 2020 van de kerkfabrieken St. Willibrordus Kasterlee, O.L. Vrouw Lichtaart en St. Margarita Tielen en de budgetwijzigingen 2019:

 

Gelet op onderstaand overzicht van overschot / tekort op exploitatie en investeringen 2019;

 

 

Resultaat

EXPLOITATIE

Resultaat

INVESTERINGEN

Totaal

St. Willibrordus Kasterlee

16.994,20 euro

397.000,00 euro

413.994,20 euro

O.L. Vrouw

Lichtaart

21.523,63 euro

0

21.523,63 euro

St. Margarita

Tielen

6.463,58 euro

0

6.463,58 euro

 

Overwegende dat er geen exploitatie- of investeringstoelagen werden betaald in 2020;

 

BESLIST:eenparig.
 

Artikel 1 - gunstig advies te geven aan de jaarrekeningen 2020 van de kerkfabrieken St. Willibrordus Kasterlee, O.L. Vrouw Lichtaart en St. Margarita Tielen.

 

Art. 2 - dit advies over te maken aan de provinciegouverneur

 

Publicatiedatum: 30/04/2021
Overzicht punten

Openbare zitting van DINSDAG 23 MAART 2021

 

3.Goedkeuring samenwerkingsovereenkomst vaccinatiecentra

 

De gemeenteraad,

 

Overwegende dat:

Op 3 december 2020 maakte de Taskforce Operationalisering van de vaccinatiestrategie een advies op voor de operationalisering van de vaccinatiestrategie COVID-19 voor België.

Op 22 december 2020 werd de wet goedgekeurd over diverse maatregelen met betrekking tot snelle antigeentesten en de registratie en verwerking van gegevens betreffende vaccinaties in het kader van de strijd tegen de COVID-19-pandemie.

Op 28 december stelde de eerstelijnszone Middenkempen een projectteam vaccinaties samen voor de oprichting en het beheer van vaccinatiecentra.

Op 12 januari 2021 beslisten de burgemeesters van Grobbendonk, Herentals, Herenthout, Kasterlee, Lille, Olen en Vorselaar in de crisiscel om voor de eerstelijnszone Middenkempen twee vaccinatiecentra in te richten:

-militair domein De Troon in Grobbendonk (Bevrijdingsstraat 31);

-sporthal Tielenhei in Kasterlee (Prijstraat 68).

Op 20 januari 2021 verspreidde het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid een eerste “Blauwdruk Vlaams Vaccinatiecentrum” die later vervolledigd en verfijnd werd.

Op 22 januari 2021 keurde de Vlaamse Regering het besluit tot toekenning van een subsidie voor infrastructuur en uitbating van een vaccinatiecentrum goed.

Op 27 januari 2021 werd een protocolakkoord gesloten tussen de Federale Staat, de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie, het Waalse Gewest en de Franse Gemeenschapscommissie betreffende de verwerking van gegevens met betrekking tot vaccinaties tegen COVID-19.

Op 12 februari 2021 keurde de Vlaamse Regering het besluit tot toekenning van een subsidie aan de zorgraden en de penvoerende organisaties voor het programmamanagement en de bestaffing van de vaccinatieteams in de vaccinatiecentra.

Voor een goede werking van het projectteam is het noodzakelijk om een taakverdeling en financieringsstromen af te spreken. Op die manier kunnen acties snel en efficiënt opgenomen worden en kan er gestroomlijnd teruggekoppeld worden tussen de lokale besturen, de eerstelijnszone en het projectteam vaccinaties.

Materialen die gratis beschikbaar zijn bij de lokale besturen worden optimaal ingezet. De rollen uit het ‘organogram en taakverdeling vaccinatiecentra ELZ Middenkempen’ worden maximaal ingevuld door personeel van de lokale besturen, eerstelijnszone en ISOM.

Na verwerking van de subsidies van de Vlaamse overheid is het aangewezen om kosten te verdelen tussen de betrokken gemeenten.

Op 16 februari 2021 beslisten de burgemeesters van Grobbendonk, Herentals, Herenthout, Kasterlee, Lille, Olen en Vorselaar om de boekhouding voor de vaccinaties voor de eerstelijnszone Middenkempen uit te voeren volgens het ‘voorstel voor de financieringsstromen vaccinatiecentra ELZ Middenkempen’.

 

Overwegende dat:

Op 3 december 2020 maakte de Taskforce Operationalisering van de vaccinatiestrategie een advies op voor de operationalisering van de vaccinatiestrategie COVID-19 voor België.

Op 22 december 2020 werd de wet goedgekeurd over diverse maatregelen met betrekking tot snelle antigeentesten en de registratie en verwerking van gegevens betreffende vaccinaties in het kader van de strijd tegen de COVID-19-pandemie.

Op 28 december stelde de eerstelijnszone Middenkempen een projectteam vaccinaties samen voor de oprichting en het beheer van vaccinatiecentra.

Op 12 januari 2021 beslisten de burgemeesters van Grobbendonk, Herentals, Herenthout, Kasterlee, Lille, Olen en Vorselaar in de crisiscel om voor de eerstelijnszone Middenkempen twee vaccinatiecentra in te richten:

-militair domein De Troon in Grobbendonk (Bevrijdingsstraat 31);

-sporthal Tielenhei in Kasterlee (Prijstraat 68).

Op 20 januari 2021 verspreidde het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid een eerste “Blauwdruk Vlaams Vaccinatiecentrum” die later vervolledigd en verfijnd werd.

Op 22 januari 2021 keurde de Vlaamse Regering het besluit tot toekenning van een subsidie voor infrastructuur en uitbating van een vaccinatiecentrum goed.

Op 27 januari 2021 werd een protocolakkoord gesloten tussen de Federale Staat, de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie, het Waalse Gewest en de Franse Gemeenschapscommissie betreffende de verwerking van gegevens met betrekking tot vaccinaties tegen COVID-19.

Op 12 februari 2021 keurde de Vlaamse Regering het besluit tot toekenning van een subsidie aan de zorgraden en de penvoerende organisaties voor het programmamanagement en de bestaffing van de vaccinatieteams in de vaccinatiecentra.

Voor een goede werking van het projectteam is het noodzakelijk om een taakverdeling en financieringsstromen af te spreken. Op die manier kunnen acties snel en efficiënt opgenomen worden en kan er gestroomlijnd teruggekoppeld worden tussen de lokale besturen, de eerstelijnszone en het projectteam vaccinaties.

Materialen die gratis beschikbaar zijn bij de lokale besturen worden optimaal ingezet. De rollen uit het ‘organogram en taakverdeling vaccinatiecentra ELZ Middenkempen’ worden maximaal ingevuld door personeel van de lokale besturen, eerstelijnszone en ISOM.

Na verwerking van de subsidies van de Vlaamse overheid is het aangewezen om kosten te verdelen tussen de betrokken gemeenten.

Op 16 februari 2021 beslisten de burgemeesters van Grobbendonk, Herentals, Herenthout, Kasterlee, Lille, Olen en Vorselaar om de boekhouding voor de vaccinaties voor de eerstelijnszone Middenkempen uit te voeren volgens het ‘voorstel voor de financieringsstromen vaccinatiecentra ELZ Middenkempen’.

 

BESLIST:eenparig.
 

Artikel 1 De gemeenteraad neemt kennis van de beslissing van de burgemeesters op 12 januari 2021 met betrekking tot de oprichting van twee vaccinatiecentra voor de eerstelijnszone Middenkempen in:

-militair domein De Troon in Grobbendonk (Bevrijdingsstraat 31);

-sporthal Tielenhei in Kasterlee (Prijstraat 68).

 

Art. 2 De gemeenteraad gaat akkoord met het ‘organogram en taakverdeling vaccinatiecentra ELZ Middenkempen’(in bijlage).

 

Art. 3 De gemeenteraad gaat akkoord met het ‘voorstel financieringsstromen vaccinatiecentra ELZ Middenkempen’ (in bijlage).

De kosten bedoeld onder punt 1 en punt 3 van deze bijlage worden na aftrek van de subsidies van de Vlaamse overheid volgens de vermelde besluiten van de Vlaamse regering, verdeeld met een evenredige verdeling tussen de gemeenten van de eerstelijnszone volgens inwonersaantal.

De kosten bedoeld onder punt 2 van deze bijlage worden na aftrek van de subsidies van de Vlaamse overheid volgens de vermelde besluiten van de Vlaamse regering, per vaccinatiecentrum verdeeld tussen de deelnemende gemeenten volgens inwonersaantal (voor het vaccinatiecentrum van Grobbendonk: Grobbendonk, Herentals, Herenthout en Vorselaar; voor het vaccinatiecentrum van Kasterlee: Kasterlee, Lille en Olen).

 

Art.4 De verdere interne communicatie over het beheer van de vaccinatiecentra tussen het projectteam, de eerstelijnszone en de lokale besturen verloopt via de noodplanningscoördinator en de programmamanagers.

 

Art.5 Deze beslissing wordt verstuurd naar els.degroof@olen.be voor verspreiding aan het projectteam.

 

Publicatiedatum: 30/04/2021
Overzicht punten

Openbare zitting van DINSDAG 23 MAART 2021

 

4.Goedkeuring aanpassing bijlage 5 bij het arbeidsreglement

 

De gemeenteraad,

 

Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen;

Gelet op het arbeidsreglement voor het personeel van de gemeente Kasterlee;

Overwegende dat er recent personeelswissels zijn geweest zowel bij gemeente als vakbond;

Overwegende dat de vakbonden hun akkoord en/of wijzigingen hebben doorgegeven;

 

Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen;

Gelet op het arbeidsreglement voor het personeel van de gemeente Kasterlee;

Overwegende dat er recent personeelswissels zijn geweest zowel bij gemeente als vakbond;

Overwegende dat de vakbonden hun akkoord en/of wijzigingen hebben doorgegeven;

 

BESLIST:eenparig.
 

Enig artikel - de bijlage 5 bij het arbeidsreglement en gevoegd als bijlage bij deze beslissing, goed te keuren.

 

Publicatiedatum: 30/04/2021
Punt bijlagen/links Arbeidsreglement bijlage 5 - samenstelling BOC GR 022021.docx
Overzicht punten

Openbare zitting van DINSDAG 23 MAART 2021

 

5.Goedkeuring van de aanpassing aan het retributiereglement op het verstrekken van inlichtingen, verlenen van attesten en vergunningen, aktenames en meldingen

 

De gemeenteraad,

 

Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, zoals gewijzigd;

Gelet op het veldwetboek van 7 oktober 1886, zoals gewijzigd;

Gelet op de omzendbrief van de Vlaamse regering van 15 februari 2019 KB/ABB 2019/2 betreffende de gemeentefiscaliteit;

Gelet op het decreet van 29 maart 2019 tot wijziging van het decreet van 22 december 1995 houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 1996, het decreet van 15 jul 1997 houdende de Vlaamse Wooncode en de Vlaamse Codex Fiscaliteit van 13 december 2013, hierna  optimalisatiedecreet woningkwaliteit;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 24 mei 2019 betreffende de woningkwaliteitsbewaking, hierna optimalisatiebesluit woningkwaliteit;

Gelet op de Vlaamse codex Wonen van 2021;

Gelet op het Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van de Vlaamse Codex Wonen van 2021;

Gelet op de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening van 15 mei 2009, zoals gewijzigd (hierna VCRO);

Gelet op het decreet betreffende de omgevingsvergunning van 25 april 2014, zoals gewijzigd (hierna Omgevingsvergunningdecreet);

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 12 juli 2013 betreffende de kwaliteits- en veiligheidsnormen voor woningen;

Gelet op Titel V Decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid;

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 16 juli 2010 betreffende de meldingsplichtige handelingen ter uitvoering van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening;

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 27 november 2015 tot uitvoering van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning;

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 10 februari 2017 tot wijziging van diverse besluiten naar aanleiding van de inwerkingtreding van de omgevingsvergunning;

Overwegende dat de financiële toestand van de gemeente de invoering vergt van alle rendabele retributies;

Overwegende dat voor een bermverharding, een overwelving of een grachtbeschoeiing

nog geen bedrag was opgenomen in dit reglement, maar de gemeente voor het afleveren van een dergelijke vergunning ook een retributie wil vragen;

 

Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, zoals gewijzigd;

Gelet op het veldwetboek van 7 oktober 1886, zoals gewijzigd;

Gelet op de omzendbrief van de Vlaamse regering van 15 februari 2019 KB/ABB 2019/2 betreffende de gemeentefiscaliteit;

Gelet op het decreet van 29 maart 2019 tot wijziging van het decreet van 22 december 1995 houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 1996, het decreet van 15 jul 1997 houdende de Vlaamse Wooncode en de Vlaamse Codex Fiscaliteit van 13 december 2013, hierna  optimalisatiedecreet woningkwaliteit;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 24 mei 2019 betreffende de woningkwaliteitsbewaking, hierna optimalisatiebesluit woningkwaliteit;

Gelet op de Vlaamse codex Wonen van 2021;

Gelet op het Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van de Vlaamse Codex Wonen van 2021;

Gelet op de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening van 15 mei 2009, zoals gewijzigd (hierna VCRO);

Gelet op het decreet betreffende de omgevingsvergunning van 25 april 2014, zoals gewijzigd (hierna Omgevingsvergunningdecreet);

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 12 juli 2013 betreffende de kwaliteits- en veiligheidsnormen voor woningen;

Gelet op Titel V Decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid;

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 16 juli 2010 betreffende de meldingsplichtige handelingen ter uitvoering van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening;

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 27 november 2015 tot uitvoering van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning;

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 10 februari 2017 tot wijziging van diverse besluiten naar aanleiding van de inwerkingtreding van de omgevingsvergunning;

Overwegende dat de financiële toestand van de gemeente de invoering vergt van alle rendabele retributies;

Overwegende dat voor een bermverharding, een overwelving of een grachtbeschoeiing

nog geen bedrag was opgenomen in dit reglement, maar de gemeente voor het afleveren van een dergelijke vergunning ook een retributie wil vragen;

 

BESLIST:22 stemmen ja: Ward Kennes (CD&V), Guy Van de Perre (CD&V), Gert Storms (CD&V), Walter Van Baelen (CD&V), Rob Guns (CD&V), Sumati Adriaensen (CD&V), Jeroen Van de Water (N-VA), Robby Diels (CD&V), Jan Biermans (CD&V), Rita Thijs (Open VLD), Loes Boonen (CD&V), Jo Van de Water (N-VA), Erwin Loos (CD&V), William Van der Vennet (CD&V), Jef Van Hemelen (Open VLD), Koen Roefs (N-VA), Bart Van Ossel (N-VA), Marcel Van Mechelen (N-VA), Maria Van Laer (Vlaams Belang), Ly Pauwels (N-VA), Ilse Verachtert (Open VLD) en Bieke Van Ballaer (CD&V).
2 onthoudingen: Bart Sas (Groen) en Marc Stijnen (Groen).
 

Artikel 1 - Vanaf 1 januari 2021 wordt een retributie geheven op het verstrekken van inlichtingen, op het verlenen van attesten en vergunningen en op aktenames van meldingen op onroerende goederen in het kader van het Omgevingsvergunningsdecreet en op het openbaar onderzoek en de bekendmaking in het kader van de aanvragen tot omgevingsvergunning.

 

Art. 2 - De retributie is verschuldigd door de persoon die de aanvraag of de melding doet.

 

Art. 3 - De retributie wordt vastgesteld als volgt (basisbedragen 2020):

 

§1 Tarieven voor aanvragen tot omgevingsvergunning:

 

•Aanvraag stedenbouwkundige handelingen:100 euro

•Aanvraag ingedeelde inrichting of activiteit: 100 euro

•Aanvraag voor kleinhandelsactiviteiten: 60 euro

•Aanvraag voor vegetatiewijzigingen: 60 euro

•Vergunning tot bebossing in landbouwzone: 60 euro

•Aanvraag voor het verkavelen van gronden: 100 euro + 20 euro/lot

•Aanvraag voor het bijstellen van een verkaveling: 100 euro + 20 euro/lot

•Verzoek tot bijstelling of afwijking van de milieuvoorwaarden op vraag van de vergunninghouder of exploitant: 100 euro

•Melding stedenbouwkundige handelingen: 40 euro

•Melding ingedeelde inrichting of activiteit: 40 euro

•Melding van overdracht van een vergunde inrichting of activiteit: 40 euro

•Melding van omzetting van de milieuvergunning naar een permanente vergunning (art. 390 omgevingsvergunningsdecreet): 40 euro

•Melding van de stopzetting of het verval van de vergunning voor de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit of een deel ervan: 20 euro

 

Bij gecombineerde aanvragen tot omgevingsvergunning worden de van toepassing zijnde elementen samengeteld.

 

§2 Wanneer één of meer van volgende procedures van toepassing zijn, wordt de retributie vermeerderd met het bijhorende bedrag:

 

•Aangetekende zendingen in kader van openbaar onderzoek: de verzendingskosten

•Publicatie in regionaal dag- of weekblad: 385 euro

•Informatievergadering: 138 euro

 

Procedurestappen die worden overgedaan als gevolg van een administratieve lus (art. 13 Omgevingsvergunningsdecreet) ten gevolge van een onregelmatigheid veroorzaakt door de vergunning verlenende overheid, worden niet aangerekend.

 

§3 Tarieven voor het verstrekken van inlichtingen en het verlenen van attesten op onroerende goederen:

 

•Afleveren van een stedenbouwkundig uittreksel: 50 euro/kadastraal perceel

•Afleveren van stedenbouwkundige inlichtingen: 39 euro/inlichtingenformulier

•Stedenbouwkundig attest: 40 euro

•Planologisch attest: 55 euro

•Behandeling van een aanvraag van een conformiteitsattest voor een zelfstandige woning, zoals gedefinieerd in het Besluit uitvoering Vlaamse Codex Wonen 2021: 90 euro

•Behandeling van een aanvraag van een conformiteitsattest voor een kamerwoning, zoals gedefinieerd in het Besluit uitvoering Vlaamse Codex Wonen 2021: 90 euro voor één kamerwoning + 15 euro per bijkomende woning, met een maximum van 1.775 euro per gebouw

De geldigheidsduur van het conformiteitsattest dat wordt afgeleverd na de inwerkingtreding van dit reglement, wordt beperkt tot minder dan 10 jaar in volgende specifieke situaties:

Indien uit het technisch verslag van het conformiteitsonderzoek blijkt dat bij een woning of kamer in minstens 1 woonlokaal of badkamer algemeen nog enkel glas aanwezig is, dan wordt de geldigheidsduur beperkt tot 31 december 2022;

Indien uit het technisch verslag van het conformiteitsonderzoek blijkt dat een woning of kamer 5 of meer gebreken vertoont uit categorie I, dan wordt de geldigheidsduur beperkt tot 5 jaar.

 

De retributie is niet verschuldigd voor de behandeling van een aanvraag van een conformiteitsattest voor een woning die ingehuurd wordt door het sociaal verhuurkantoor of het O.C.M.W.

De retributie is niet verschuldigd indien er geen aanvraag is, m.n. indien de behandeling van het conformiteitsdossier op eigen initiatief van de burgemeester gebeurt, al dan niet na ontvangst van een melding over de mogelijk gebrekkige kwaliteit van een woning (in de zgn. ‘waarschuwingsprocedure’).

 

§4 Tarieven voor het verlenen van een vergunning op openbaar domein:

Aanvraag van een vergunning voor een bermverharding, een overwelving of een grachtbeschoeiing: 40 euro

 

Art. 4 - De tarieven worden jaarlijks op 1 januari, binnen de wettelijk bepaalde maxima, en voor de eerste maal op 1 januari 2021 geïndexeerd als volgt:

 

basisbedrag 2020 x gezondheidsindex november voorafgaand aan het kalenderjaar

gezondheidsindex november 2019

 

Art. 5 - De retributie moet bij de aanvraag contant worden betaald, tegen afgifte van een betalingsbewijs. Indien deze retributie niet contact betaald wordt, is ze betaalbaar binnen de dertig kalenderdagen na toezending van de factuur.

 

Art. 6 - De retributie op de afgifte van administratieve stukken mag niet worden toegepast als de geldende regelgeving bepaalt dat bepaalde stukken kosteloos moeten worden afgegeven.

 

Art. 7 - De gemeenteraad geeft een machtiging aan het college van burgemeester en schepenen om de tarieven van de in dit besluit vermelde retributies aan te passen.

 

Art. 8 - Deze beslissing zal ter kennisgeving aan IOK worden overgemaakt.

 

Publicatiedatum: 30/04/2021
Punt bijlagen/links 20210323 retributiereglement verstrekken van inlichtingen en afleveren van attesten.pdf
Overzicht punten

Openbare zitting van DINSDAG 23 MAART 2021

 

6.Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze inzake bestek 2021020 "Vegen goten 2021 - 2025"

 

De gemeenteraad,

 

Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, inzonderheid artikels 40 en 41, betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad;

 

Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen, en latere wijzigingen;

 

Gelet op het Bestuursdecreet van 7 december 2018;

 

Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, meer bepaald artikels 326 tot en met 341 betreffende het bestuurlijk toezicht;

 

Gelet op de wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en concessies, en latere wijzigingen;

 

Gelet op de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, inzonderheid artikel 41, §1, 1° (het geraamde bedrag excl. btw bereikt de drempel van 214.000,00 EUR niet);

 

Gelet op het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten, en latere wijzigingen;

 

Gelet op het koninklijk besluit van 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren, en latere wijzigingen;

 

Overwegende dat in het kader van de opdracht “Vegen goten 2021 - 2025” een bestek met nr. 2021020 werd opgesteld door de Aankoopdienst;

 

Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op 165.204,40 EUR excl. btw of 199.897,32 EUR incl. 21% btw;

 

Overwegende dat voorgesteld wordt de opdracht te gunnen bij wijze van de vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking;

 

Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht voorzien is in MJP 2021-2025;

 

Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, inzonderheid artikels 40 en 41, betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad;

 

Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen, en latere wijzigingen;

 

Gelet op het Bestuursdecreet van 7 december 2018;

 

Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, meer bepaald artikels 326 tot en met 341 betreffende het bestuurlijk toezicht;

 

Gelet op de wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en concessies, en latere wijzigingen;

 

Gelet op de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, inzonderheid artikel 41, §1, 1° (het geraamde bedrag excl. btw bereikt de drempel van 214.000,00 EUR niet);

 

Gelet op het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten, en latere wijzigingen;

 

Gelet op het koninklijk besluit van 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren, en latere wijzigingen;

 

Overwegende dat in het kader van de opdracht “Vegen goten 2021 - 2025” een bestek met nr. 2021020 werd opgesteld door de Aankoopdienst;

 

Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op 165.204,40 EUR excl. btw of 199.897,32 EUR incl. 21% btw;

 

Overwegende dat voorgesteld wordt de opdracht te gunnen bij wijze van de vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking;

 

Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht voorzien is in MJP 2021-2025;

 

BESLIST:eenparig.
 

Artikel 1 - Goedkeuring wordt verleend aan het bestek met nr. 2021020 en de raming voor de opdracht “Vegen goten 2021 - 2025”, opgesteld door de Aankoopdienst. De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bestek en zoals opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten. De raming bedraagt 165.204,40 EUR excl. btw of 199.897,32 EUR incl. 21% btw.

Art. 2 - Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking.

Art. 3 - De aankondiging van de opdracht wordt ingevuld en bekendgemaakt op nationaal niveau.

 

Publicatiedatum: 30/04/2021
Overzicht punten

Openbare zitting van DINSDAG 23 MAART 2021

 

7.Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze inzake bestek 2021021 "Aanleg wandel -en fietspad Harredonken - Broekstraat"

 

De gemeenteraad,

 

 

Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, inzonderheid artikels 40 en 41, betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad;

 

Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen, en latere wijzigingen;

 

Gelet op het Bestuursdecreet van 7 december 2018;

 

Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, meer bepaald artikels 326 tot en met 341 betreffende het bestuurlijk toezicht;

 

Gelet op de wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en concessies, en latere wijzigingen;

 

Gelet op de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, inzonderheid artikel 42, § 1, 1° a) (de goed te keuren uitgave excl. btw bereikt de drempel van 139.000,00 EUR niet);

 

Gelet op het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten, en latere wijzigingen;

 

Gelet op het koninklijk besluit van 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 90, 1°;

 

Overwegende dat in het kader van de opdracht “Aanleg wandel -en fietspad Harredonken - Broekstraat” een bestek met nr. 2021021 werd opgesteld door de ontwerper;

 

Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op 42.356,50 EUR excl. btw of 51.251,37 EUR incl. 21% btw ;

 

Overwegende dat voorgesteld wordt de opdracht te gunnen bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking;

 

Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht voorzien is in MJP 2021-2025;

 

 

Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, inzonderheid artikels 40 en 41, betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad;

 

Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen, en latere wijzigingen;

 

Gelet op het Bestuursdecreet van 7 december 2018;

 

Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, meer bepaald artikels 326 tot en met 341 betreffende het bestuurlijk toezicht;

 

Gelet op de wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en concessies, en latere wijzigingen;

 

Gelet op de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, inzonderheid artikel 42, § 1, 1° a) (de goed te keuren uitgave excl. btw bereikt de drempel van 139.000,00 EUR niet);

 

Gelet op het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten, en latere wijzigingen;

 

Gelet op het koninklijk besluit van 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 90, 1°;

 

Overwegende dat in het kader van de opdracht “Aanleg wandel -en fietspad Harredonken - Broekstraat” een bestek met nr. 2021021 werd opgesteld door de ontwerper;

 

Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op 42.356,50 EUR excl. btw of 51.251,37 EUR incl. 21% btw ;

 

Overwegende dat voorgesteld wordt de opdracht te gunnen bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking;

 

Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht voorzien is in MJP 2021-2025;

 

BESLIST:eenparig.
 

Artikel 1 - Goedkeuring wordt verleend aan het bestek met nr. 2021021 en de raming voor de opdracht “Aanleg wandel -en fietspad Harredonken - Broekstraat”, opgesteld door de ontwerper. De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bestek en zoals opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten. De raming bedraagt 42.356,50 EUR excl. btw of 51.251,37 EUR incl. 21% btw.

Art. 2 - Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking.

 

Publicatiedatum: 30/04/2021
Overzicht punten

Openbare zitting van DINSDAG 23 MAART 2021

 

8.Voorlopige vaststelling gemeentelijk rooilijnplan De Maneschijn voor verplaatsing of verlegging van een gemeenteweg, zijnde voetweg nr. 79 conform de Atlas der Buurtwegen

 

De gemeenteraad,

 

Gelet op het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur (Decreet lokaal bestuur), en latere wijzigingen;

 

Gelet op het decreet van 3 mei 2019 houdende de gemeentewegen (Gemeentewegendecreet);

 

Gelet op artikel 8 Gemeentewegendecreet dat stelt dat niemand een gemeenteweg kan aanleggen, wijzigen, verplaatsen of opheffen zonder voorafgaande goedkeuring van de gemeenteraad;

 

Gelet op artikel 11, §1, 1e lid Gemeentewegendecreet dat bepaalt dat de ligging en de breedte van de gemeentewegen op hun grondgebied vast in gemeentelijke rooilijnplannen, ongeacht de eigenaar van de grond;

 

Overwegende dat overeenkomstig artikel 85 Gemeentewegendecreet alle gemeentelijke wegen en buurtwegen in de zin van de wet van 10 april 1841 op de buurtwegen die bestaan op 1 september 2019, voor de toepassing van het Gemeentewegendecreet geacht worden een gemeenteweg te zijn;

 

Overwegende dat de vraag voorligt om, in functie van een toekomstig bouwproject op een perceel gelegen De Maneschijn, 1ste afdeling, sectie G nr. 286 X6 , de gemeenteweg omvattende de voetweg nr. 79 conform de Atlas der Buurtwegen, gedeeltelijk te verplaatsen;

 

Overwegende dat overeenkomstig artikel 11, §1, 2e lid Gemeentewegendecreet de procedure voor het tot stand komen van gemeentelijke rooilijnplannen eveneens van toepassing is op het wijzigen ervan;

 

Gelet op het rooilijnplan De Maneschijn, d.d. 30 december 2020 en 1 maart 2021, opgemaakt door landmeter-expert Johan Livens ter gedeeltelijke verlegging of verplaatsing van de betrokken gemeenteweg, zijnde voetweg nr. 79 conform de Atlas der Buurtwegen;

 

Gelet op artikel 10 Gemeentewegendecreet dat bepaalt dat bij beslissingen over de aanleg, wijziging, verplaatsing of opheffing van gemeentewegen rekening wordt gehouden met de doelstellingen en principes, vermeld in artikel 3 en 4, en in voorkomend geval met het gemeentelijk beleidskader en afwegingskader, vermeld in artikel 6;

 

Overwegende dat de voetweg nr. 79 zich centraal bevindt op het perceel 286 X6 waardoor dit perceel ondanks de ligging in woongebied niet voor bebouwing in aanmerking komt;

 

Overwegende dat het voornoemde perceel gelegen is in woongebied waar bebouwing met grondgebonden eengezinswoningen overeenkomstig het overdrukgebied van het RUP Kern Kasterlee mogelijk is;

 

Overwegende dat de gewenste verplaatsing een verlegging voorziet naar de rand van voornoemd perceel zodat dit perceel wel in aanmerking kan komen voor woningbouw zonder de trage wegverbinding te hypothekeren;

 

Overwegende dat de voorgestelde verplaatsing aansluit bij de algemene doelstelling van het Gemeentewegendecreet, zijnde de herwaardering en bescherming van een fijnmazig netwerk van trage wegen, zowel op recreatief als functioneel vlak; dat door de verlegging van de voetweg het behoud van deze trage wegverbinding kan gegarandeerd worden;

 

Gelet op artikel 28, §1 Gemeentewegendecreet dat bepaalt dat de aanleg, wijziging, verplaatsing of opheffing van een gemeenteweg aanleiding kan geven tot waardevermeerdering en/of waardevermindering van de gronden waarop de gemeenteweg is gesitueerd;

 

Overwegende dat overeenkomstig artikel 28, §2, laatste lid Gemeentewegendecreet waardeverminderingen en waardevermeerderingen ingevolge wijzigingen of verplaatsingen van een gemeenteweg op een goed van dezelfde eigenaar door de toepassing van dit decreet worden geacht elkaar te neutraliseren;

 

Gelet op het feit dat de in casu beoogde gedeeltelijke verplaatsing van de gemeenteweg, zijnde voetweg nr. 79 conform de Atlas der Buurtwegen, zich situeert op één kadastraal perceel en dus op een goed van dezelfde eigenaar zodat de waardevermeerdering en waardevermindering in casu geacht worden elkaar te neutraliseren;

 

Gelet op het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur (Decreet lokaal bestuur), en latere wijzigingen;

 

Gelet op het decreet van 3 mei 2019 houdende de gemeentewegen (Gemeentewegendecreet);

 

Gelet op artikel 8 Gemeentewegendecreet dat stelt dat niemand een gemeenteweg kan aanleggen, wijzigen, verplaatsen of opheffen zonder voorafgaande goedkeuring van de gemeenteraad;

 

Gelet op artikel 11, §1, 1e lid Gemeentewegendecreet dat bepaalt dat de ligging en de breedte van de gemeentewegen op hun grondgebied vast in gemeentelijke rooilijnplannen, ongeacht de eigenaar van de grond;

 

Overwegende dat overeenkomstig artikel 85 Gemeentewegendecreet alle gemeentelijke wegen en buurtwegen in de zin van de wet van 10 april 1841 op de buurtwegen die bestaan op 1 september 2019, voor de toepassing van het Gemeentewegendecreet geacht worden een gemeenteweg te zijn;

 

Overwegende dat de vraag voorligt om, in functie van een toekomstig bouwproject op een perceel gelegen De Maneschijn, 1ste afdeling, sectie G nr. 286 X6 , de gemeenteweg omvattende de voetweg nr. 79 conform de Atlas der Buurtwegen, gedeeltelijk te verplaatsen;

 

Overwegende dat overeenkomstig artikel 11, §1, 2e lid Gemeentewegendecreet de procedure voor het tot stand komen van gemeentelijke rooilijnplannen eveneens van toepassing is op het wijzigen ervan;

 

Gelet op het rooilijnplan De Maneschijn, d.d. 30 december 2020 en 1 maart 2021, opgemaakt door landmeter-expert Johan Livens ter gedeeltelijke verlegging of verplaatsing van de betrokken gemeenteweg, zijnde voetweg nr. 79 conform de Atlas der Buurtwegen;

 

Gelet op artikel 10 Gemeentewegendecreet dat bepaalt dat bij beslissingen over de aanleg, wijziging, verplaatsing of opheffing van gemeentewegen rekening wordt gehouden met de doelstellingen en principes, vermeld in artikel 3 en 4, en in voorkomend geval met het gemeentelijk beleidskader en afwegingskader, vermeld in artikel 6;

 

Overwegende dat de voetweg nr. 79 zich centraal bevindt op het perceel 286 X6 waardoor dit perceel ondanks de ligging in woongebied niet voor bebouwing in aanmerking komt;

 

Overwegende dat het voornoemde perceel gelegen is in woongebied waar bebouwing met grondgebonden eengezinswoningen overeenkomstig het overdrukgebied van het RUP Kern Kasterlee mogelijk is;

 

Overwegende dat de gewenste verplaatsing een verlegging voorziet naar de rand van voornoemd perceel zodat dit perceel wel in aanmerking kan komen voor woningbouw zonder de trage wegverbinding te hypothekeren;

 

Overwegende dat de voorgestelde verplaatsing aansluit bij de algemene doelstelling van het Gemeentewegendecreet, zijnde de herwaardering en bescherming van een fijnmazig netwerk van trage wegen, zowel op recreatief als functioneel vlak; dat door de verlegging van de voetweg het behoud van deze trage wegverbinding kan gegarandeerd worden;

 

Gelet op artikel 28, §1 Gemeentewegendecreet dat bepaalt dat de aanleg, wijziging, verplaatsing of opheffing van een gemeenteweg aanleiding kan geven tot waardevermeerdering en/of waardevermindering van de gronden waarop de gemeenteweg is gesitueerd;

 

Overwegende dat overeenkomstig artikel 28, §2, laatste lid Gemeentewegendecreet waardeverminderingen en waardevermeerderingen ingevolge wijzigingen of verplaatsingen van een gemeenteweg op een goed van dezelfde eigenaar door de toepassing van dit decreet worden geacht elkaar te neutraliseren;

 

Gelet op het feit dat de in casu beoogde gedeeltelijke verplaatsing van de gemeenteweg, zijnde voetweg nr. 79 conform de Atlas der Buurtwegen, zich situeert op één kadastraal perceel en dus op een goed van dezelfde eigenaar zodat de waardevermeerdering en waardevermindering in casu geacht worden elkaar te neutraliseren;

 

BESLIST:eenparig.
 

Artikel 1 - De gemeenteraad stelt het gemeentelijk rooilijnplan De Maneschijn, d.d. 30 december 2020 en 1 maart 2021, opgemaakt door landmeter-expert Johan Livens voorlopig vast ter gedeeltelijke verlegging of verplaatsing van de betrokken gemeentweg, zijnde voetweg nr. 79 conform de Atlas der Buurtwegen.

 

Art. 2 - De gemeenteraad geeft opdracht aan het college van burgemeester en schepenen om voornoemd rooilijnplan aan een openbaar onderzoek te onderwerpen overeenkomstig de bepalingen van artikel 17 Gemeentewegendecreet.

 

 

Publicatiedatum: 30/04/2021
Overzicht punten

Openbare zitting van DINSDAG 23 MAART 2021

 

9.Goedkeuring ontwerpakte grondafstand inzake verkaveling A202010, LRD Landmeting, Holven 162, 2440 Geel. Voor een perceel gelegen Kasterlee, Zwaluwendreef, 2de afdeling, sectie D, nr. 223 K 26

 

De gemeenteraad,

 

Gelet op de ontwerpakte opgemaakt door notaris Isabelle Verhaert inzake de gratis grondafstand ter uitvoering van de verkaveling A202010 gelegen Zwaluwendreef, 2de afdeling, sectie D nr. 223 K 26.

 

Gelet op de verkavelingsvergunning A202010 goedgekeurd d.d. 6/07/2020 door het college van burgemeester en schepenen waarbij als voorwaarde werd opgelegd dat moet voldaan worden aan het gemeenteraadsbesluit d.d. 23/06/2020.

 

Gelet op het gemeenteraadsbesluit d.d. 23/06/2020 waarin werd opgelegd dat binnen de voornoemde verkavelingsvergunning A202010 de gronden gelegen binnen de vastgestelde rooilijn, zijnde 44 m², kosteloos diende te worden overgedragen aan de gemeente.

 

Gelet op het opmetingsplan van LRD Landmeting te Geel d.d. 13/08/2020, waarbij 44 m² wordt aangeduid als over te dragen aan de gemeente Kasterlee.

 

Gelet op de ontwerpakte opgemaakt door notaris Isabelle Verhaert inzake de gratis grondafstand ter uitvoering van de verkaveling A202010 gelegen Zwaluwendreef, 2de afdeling, sectie D nr. 223 K 26.

 

Gelet op de verkavelingsvergunning A202010 goedgekeurd d.d. 6/07/2020 door het college van burgemeester en schepenen waarbij als voorwaarde werd opgelegd dat moet voldaan worden aan het gemeenteraadsbesluit d.d. 23/06/2020.

 

Gelet op het gemeenteraadsbesluit d.d. 23/06/2020 waarin werd opgelegd dat binnen de voornoemde verkavelingsvergunning A202010 de gronden gelegen binnen de vastgestelde rooilijn, zijnde 44 m², kosteloos diende te worden overgedragen aan de gemeente.

 

Gelet op het opmetingsplan van LRD Landmeting te Geel d.d. 13/08/2020, waarbij 44 m² wordt aangeduid als over te dragen aan de gemeente Kasterlee.

 

BESLIST:eenparig.
 

Artikel 1 - De grond gelegen in de verkaveling A202010,  kadastraal gekend onder Kasterlee, Zwaluwendreef, 2de afdeling, sectie D nr. 223 K 26, zijnde 44 m², aangeduid op het opmetingsplan van landmeter LRD Landmeting, wordt kosteloos aanvaard door de gemeente voor openbaar nut, ter opname ervan in het openbaar domein van de gemeente.

 

Art. 2 - De gemeenteraad hecht goedkeuring aan de ontwerpakte.

 

Art. 3 - Er wordt opdracht gegeven aan het college van burgemeester en schepenen om

alles te doen wat nodig mocht blijken tot uitvoering van dit besluit.

 

Art. 4 - Alle kosten verbonden aan deze overdracht, inclusief aktekosten, zijn ten laste

van de verkavelaar.

 

Art. 5 - Deze overdracht wordt in hoofde van de gemeente aanvaard onder de

bindende voorwaarde van het bekomen van de goedkeuring door haar

toezichthoudende overheden te weten: het niet-uitoefenen van het gewoon

administratief toezicht (schorsings- en vernietigingsbevoegdheid).

 

Publicatiedatum: 30/04/2021
Overzicht punten

Openbare zitting van DINSDAG 23 MAART 2021

 

10.Goedkeuring subsidiereglement tussenkomst huur in alternatieve locaties in het kader van het vaccinatiecentrum Tielenhei

 

De gemeenteraad,

 

Gelet of het feit dat sporthal Tielenhei zal ingericht zijn als vaccinatiecentrum vanaf 1 februari 2021 tot en met uiterlijk 31 oktober 2021 en de sporthal zodoende niet beschikbaar is voor sport beoefening.

 

Gelet op de standpunt van het college van burgemeester en schepenen van 8 februari 2021, om voor de scholen Omnibus en de 3 Master te voorzien in een tussenkomst voor de huur die zij zullen betalen voor gebruik van de sporthal in Hoge Rielen

 

Overwegende dat, indien de sporthal bij gebruik als vaccinatiecentrum tot 31 oktober 2021 ook nog dient opgeruimd te worden, dat er eventueel nog een (groot) onderhoud moet gebeuren dat niet in juli kon uitgevoerd worden waardoor de sporthal mogelijk nog tot midden of eind november niet beschikbaar is,

 

Overwegende dat, indien de coronamaatregelen het toelaten, een heropstart van sportclubs mag verwacht worden en de meeste clubs de intentie zullen hebben om vanaf midden augustus terug de trainingen te hervatten en we hierin moeten voorzien in een alternatieve locatie

 

Overwegende dat de sportdienst in samenwerking met de vrijetijdscoördinator zoveel mogelijk tracht te voorzien in een alternatieve locatie binnen de eigen gemeentelijke infrastructuur om zo eventuele meerprijzen zoveel mogelijk te beperken;

 

Gelet of het feit dat sporthal Tielenhei zal ingericht zijn als vaccinatiecentrum vanaf 1 februari 2021 tot en met uiterlijk 31 oktober 2021 en de sporthal zodoende niet beschikbaar is voor sport beoefening.

 

Gelet op de standpunt van het college van burgemeester en schepenen van 8 februari 2021, om voor de scholen Omnibus en de 3 Master te voorzien in een tussenkomst voor de huur die zij zullen betalen voor gebruik van de sporthal in Hoge Rielen

 

Overwegende dat, indien de sporthal bij gebruik als vaccinatiecentrum tot 31 oktober 2021 ook nog dient opgeruimd te worden, dat er eventueel nog een (groot) onderhoud moet gebeuren dat niet in juli kon uitgevoerd worden waardoor de sporthal mogelijk nog tot midden of eind november niet beschikbaar is,

 

Overwegende dat, indien de coronamaatregelen het toelaten, een heropstart van sportclubs mag verwacht worden en de meeste clubs de intentie zullen hebben om vanaf midden augustus terug de trainingen te hervatten en we hierin moeten voorzien in een alternatieve locatie

 

Overwegende dat de sportdienst in samenwerking met de vrijetijdscoördinator zoveel mogelijk tracht te voorzien in een alternatieve locatie binnen de eigen gemeentelijke infrastructuur om zo eventuele meerprijzen zoveel mogelijk te beperken;

 

BESLIST:eenparig.
 

Enig artikel - het subsidiereglement "tussenkomst huur in alternatieve locaties in het kader van het vaccinatiecentrum Tielenhei", als bijlage aan deze beslissing goed te keuren.

 

Publicatiedatum: 30/04/2021
Punt bijlagen/links Subsidiereglement_tussenkomst_huur.pdf
Overzicht punten

Openbare zitting van DINSDAG 23 MAART 2021

 

11.Goedkeuring huishoudelijk reglement en statuten van de sportraad

 

De gemeenteraad,

 

Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22 september 2017 en later wijzigingen;

 

Gelet op de goedkeuring van de modelstatuten van de adviesraden door de gemeenteraad in zitting van 24 september 2019;

 

Gelet op de statuten en het huishoudelijk reglement, opgemaakt door de sportraad  in vergadering van 10 februari 2021, in bijlage bij het dossier;

 

Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22 september 2017 en later wijzigingen;

 

Gelet op de goedkeuring van de modelstatuten van de adviesraden door de gemeenteraad in zitting van 24 september 2019;

 

Gelet op de statuten en het huishoudelijk reglement, opgemaakt door de sportraad  in vergadering van 10 februari 2021, in bijlage bij het dossier;

 

BESLIST:eenparig.
 

 

Enig artikel - De statuten en het huishoudelijk reglement van de sportraad, gevoegd als bijlage bij deze beslissing, goed te keuren.

 

Publicatiedatum: 30/04/2021
Punt bijlagen/links 210224 HHR sportraad DEF.pdf
Overzicht punten

Openbare zitting van DINSDAG 23 MAART 2021

 

12.Toegevoegd punt bij hoogdringendheid: Goedkeuring van de aanpassing van de rechtspositieregeling van het personeel van het gemeentebestuur

 

De gemeenteraad,

 

Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen;

Gelet op de rechtspositieregeling van het personeel van het gemeentebestuur van Kasterlee;

Gelet op het protocol van akkoord met de vakbonden van 16 maart 2021;

Overwegende dat het in bepaalde gevallen aangewezen is om de vereiste van 3 jaar relevante ervaring niet te stellen;

 

Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen;

Gelet op de rechtspositieregeling van het personeel van het gemeentebestuur van Kasterlee;

Gelet op het protocol van akkoord met de vakbonden van 16 maart 2021;

Overwegende dat het in bepaalde gevallen aangewezen is om de vereiste van 3 jaar relevante ervaring niet te stellen;

 

BESLIST:Stemming acceptatie hoogdringend punt
eenparig.
goedkeuring van de aanpassing van de RPR
eenparig.
 

Artikel 1 - artikel 10 van de RPR wordt aangevuld met volgende paragraaf 2:

"§ 2. In afwijking van paragraaf 1 kan de aanstellende overheid beslissen om de vereiste van minimaal 3 jaar relevante ervaring te laten vallen voor functies die moeilijk in te vullen zijn op de arbeidsmarkt."

 

Art. 2 - geeft opdracht aan de administratie om de RPR te coördineren.

 

 

Publicatiedatum: 30/04/2021
Overzicht punten

Openbare zitting van DINSDAG 23 MAART 2021

 

13.Mondelinge vraag van raadslid Rita Thijs/Dankwoord aan de medewerkers van het vaccinatiecentrum

 

De gemeenteraad,

 

Raadslid Rita Thijs bedankt namens haar fractie al de ambtenaren, vrijwilligers en andere betrokkenen bij het vaccinatiecentrum voor hun geweldig werk.

 

De burgemeester antwoordt dat de algemeen directeur dit al heeft overgebracht aan de medewerkers, maar nog eens zal doen. Hij wijst er op dat de uitbating van het vaccinatiecentrum wel een impact zal hebben op de normale werking van een aantal diensten. Los van het aantal te recupereren overuren, hoopt hij ook dat iedereen het gaat kunnen volhouden.

 

De Groen-fractie en de N-VA-fractie sluiten zich aan bij het dankwoord van raadslid Rita Thijs.

 

Publicatiedatum: 30/04/2021
Overzicht punten

Openbare zitting van DINSDAG 23 MAART 2021

 

14.Mondelinge vraag van raadslid Koen Roefs/Stand van zaken pijpleiding Antwerpen - Ruhrgebied

 

De gemeenteraad,

 

Raadslid Koen Roefs vraagt naar de stand van zaken rond de pijpleiding Antwerpen-Ruhr-gebied. Hij vraagt of er al zicht is op de tracé-keuze en de impact op Kastels grondgebied.

 

De burgemeester antwoordt dat het openbaar onderzoek nu loopt, dus dat er verder nog niets te zeggen is over de tracé-keuze. Hij licht het dossier kort toe. Samen met de omliggende gemeenten wordt gekeken om een gezamenlijk standpunt in te nemen. iedereen kan ook individueel bezwaar indienen.

 

Schepen Guy Van de Perre vult aan dat dit geagendeerd is op de Igecoro. Het verslag heeft hij nog niet. Een probleem is een mogelijke reliëfaanpassing voor de Kempense Heuvelrug. Het dossier komt ook op de volgende milieuraad.

 

Raadslid Bart Sas vraagt of Kasterlee dit openbaar onderzoek ook op de website kan plaatsen.

 

Schepen Geert Storms gaat ervan uit dat dat gebeurd is, maar zal het navragen.

 

Publicatiedatum: 30/04/2021
Overzicht punten

Openbare zitting van DINSDAG 23 MAART 2021

 

15.Mondelinge vraag van raadslid Bart Sas/Ontwikkeling Sint-Rochusstraat / Kloosterstraat

 

De gemeenteraad,

 

Raadslid Bart Sas verwijst naar een college van december over een private ontwikkeling tussen de Kloosterstraat en de Sint-Rochusstraat. Het gaat over een groepswoningbouwproject zonder overdracht naar openbaar domein. Het sociaal aandeel zou op een andere plaats in de gemeente gerealiseerd worden, en de gemeente zou de toegangsweg daartoe aanleggen. Hij vraagt waarom de ontwikkelaar dit dan niet zou betalen.

 

Schepen Gert Storms antwoordt dat de ontwikkelaar geothermie gaat gebruiken, dat komt in de gezamenlijke kosten. Sociale huisvestingsmaatschappijen zijn daarin niet geïnteresseerd. Daarom het voorstel om het sociaal aandeel elders te realiseren. Daar zal de gemeente een toegangsweg voor een toekomstig mogelijke ontsluiting aanleggen en wel overdragen naar het gemeentebestuur.

 

Publicatiedatum: 30/04/2021
Overzicht punten

Openbare zitting van DINSDAG 23 MAART 2021

 

16.Mondelinge vraag van raadslid Bart Sas/Vervolg project BKO Tielen

 

De gemeenteraad,

 

Raadslid Bart Sas verwijst naar het project van de BKO in Tielen. Tijdens de bespreking in de raad, had de Groen-fractie zijn twijfels geuit bij de raming. Die blijkt spijtig genoeg effectief te laag te zijn. Het dossier wordt nu stopgezet. Hij vraagt of niet gewoon het budget kan verhoogd worden, en of een eventueel alternatief op dezelfde locatie komt.

 

Schepen Walter Van Baelen antwoordt dat die afweging gemaakt is. De meerprijs komt door het esthetische aspect. Daarom is besloten hiermee niet verder te werken, maar is direct de opdracht gegeven om een alternatief uit te werken op dezelfde locatie. Er zijn praktijkvoorbeelden van containers, met wat kindvriendelijke ingrepen. Het is sowieso een tijdelijke oplossing, in het masterplan Tielen komt een definitieve oplossing.

 

Publicatiedatum: 30/04/2021
Overzicht punten

Openbare zitting van DINSDAG 23 MAART 2021

 

17.Mondelinge vraag van raadslid Bart Sas/Verkoop landbouwgronden

 

De gemeenteraad,

 

Raadslid Bart sas komt terug op de landbouwgrond die niet meer verpacht gaat worden. De schepen gaf vorige keer aan dat er geen interesse was van de landgenoten. Bij navraag blijkt er wel interesse in onze regio. 85 are is inderdaad te klein, het zou tussen 1 en 5 hectare moeten zijn. Het is spijtig dat het bestuur dit wil verkopen. Het zou beter zijn om extra aan te kopen of te ruilen. De landgenoten zou ook weet hebben van privégronden.

 

De burgemeester antwoordt dat het een vast beleid is om gronden waarvoor geen bestemming meer is, te verkopen. Het is niet de taak van de gemeente om huizen, bouwgrond of landbouwgrond op te potten, wel eventueel natuurgebied. Als iemand in de buurt interesse had, zou dit overwogen zijn, maar dat bleek niet het geval.

 

Schepen Guy Van de Perre vult aan dat het betrokken perceel in een uithoek van de gemeente ligt. Bijkopen of ruilen is geen optie aangezien het perceel gelegen is naast een jonge actieve landbouwer. Het staat de landgenoten natuurlijk vrij naar privé-eigendom te kijken. Voor het bestuur spreken we maar over 3 percelen nu.

 

Raadslid Marc Stijnen vraagt of dit dan aan de belendende landbouwer verkocht gaat worden. 2 percelen zijn samen wel groter dan 1 hectare en in dezelfde omgeving gelegen. Hij heeft de indruk dat het bestuur geen moeite wil doen.

 

De burgemeester antwoordt dat de schepen zelf contact heeft genomen met de landgenoten al lang voor het in de gemeenteraad ter sprake kwam. Er moet interesse zijn en een minimale oppervlakte. Dat is niet het geval.

 

Schepen Guy Van de Perre antwoordt dat het niet gewoon aan de aangrenzende eigenaar verkocht zal worden, maar openbaar.

 

Publicatiedatum: 30/04/2021
Overzicht punten

Openbare zitting van DINSDAG 23 MAART 2021

 

18.Mondelinge vraag van raadslid Bart Sas/Saneringsproject Grote Kaliebeek

 

De gemeenteraad,

 

Raadslid Bart Sas verwijst naar een saneringsproject aan de Grote Kaliebeek naar aanleiding van een verontreiniging door een fabriek uit Oud-Turnhout. Hij vraagt of dit op een raadscommissie kan toegelicht worden.

 

Schepen Guy Van de Perre stelt dat dit door een oude leerlooierij veroorzaakt zou zijn, het openbaar onderzoek loopt nu. Volgens de info die we nu hebben, moeten we ons daar in Kasterlee niet al te veel zorgen om maken. De toelichting klonk eerder geruststellend. Het kan op een volgende raadscommissie geagendeerd worden.

 

 

Publicatiedatum: 30/04/2021
Overzicht punten

Openbare zitting van DINSDAG 23 MAART 2021

 

19.Mondelinge vraag van raadslid Bart Sas/Stroomgebiedbeheersplannen

 

De gemeenteraad,

 

Raadslid Bart Sas komt terug op de presentatie over de stroomgebiedbeheerplannen op de raadscommissie. Intussen heeft het college bezwaar ingediend, maar dat is niet toegelicht tijdens de raadscommissie. Hij vraagt kort toe te lichten hoe Kasterlee de reducties kan halen en betreurt dat deel niet op de raadscommissie aan bod is geweest.

 

Schepen Guy Van de Perre bevestigt dat dit tijdens de presentatie niet aan bod is gekomen. Het eerste luik kwam via de milieudienst, het tweede via Aquafin. De timing liet niet toe dit nog op de raadscommissie te brengen. De reden van het bezwaar is dat de gevraagde ambitie zeer hoog ligt. Er is gekeken wat in het meerjarenplan staat, en wat VMM erbij zet, en de vraag is gesteld of dit haalbaar is. Deze legislatuur niet, een aantal projecten zullen dus voor volgende legislatuur zijn. We kunnen niet alles tegelijk doen, en we doen op dit vlak al heel veel. Onze medewerkers moeten het allemaal nog aankunnen. VMM kan in elk geval niet zeggen dat Kasterlee slecht bezig is, als je ziet wat we al gedaan hebben en wat we nog gepland hebben.

 

Raadslid Marc Stijnen vraagt of we dan veel achter stonden, als we al veel gedaan hebben en nog veel gepland hebben, en er toch nog niet geraken.

 

Schepen Guy Van de Perre verwijst naar wat allemaal lopende is, en herhaalt dat het bezwaar niet inhoudt dat we iets niet willen doen, maar wel dat dat niet deze legislatuur allemaal kan.

 

Publicatiedatum: 30/04/2021
Overzicht punten

Openbare zitting van DINSDAG 23 MAART 2021

 

20.Mondelinge vraag van raadslid Bart Sas/Autoluwe fietsroute

 

De gemeenteraad,

 

Raadslid Bart Sas verwijst naar de autoluwe fietsroute. Er is veel om te doen, er is een petitie. Hij vraagt of we dit dossier als gemeente niet objectief moeten uitleggen, want sommige uitspraken in de brief bij de petitie zijn toch te relativeren. De minister geeft aan dat de fietsostrade momenteel niet haalbaar is. Straks komen we in de situatie dat er geen oplossing is. De enige info die nu verspreid wordt, is die van de actiegroep. Kunnen mensen met vragen ook niet bij de gemeente terecht?

 

De burgemeester antwoordt dat hij bij de provincie al een aantal keer heeft aangedrongen op communicatie. De provincie gaat ervan uit dat ze goed bezig is, en kan moeilijk met de kritiek omgaan, wij zijn dat meer gewoon. Er ging wel een informatiemoment zijn, maar door de coronacrisis is dat niet kunnen doorgaan. Er is nu een voorstel om de route te laten affietsen en infoborden te voorzien. De provincie ging dit verder bekijken ten laatste vandaag, en ons iets laten weten, ik ga ervan uit dat dat de komende dagen gaat gebeuren. Het zou in elk geval heel jammer zijn dat er niets zou gebeuren rond de fietsroute, want alle politieke partijen zijn voorstander van fietsveiligheid.

In de communicatie moet de gemeente niet het voortouw nemen, wij zijn niet de trekker van het proces. Toen alles nog vlot liep, communiceerde enkel de provincie, dan moeten ze dit nu ook aanpakken. Wij moeten dan hun communicatie natuurlijk wel overnemen, faciliteren,..., maar we moeten het niet in hun plaats doen.

 

Publicatiedatum: 30/04/2021
Overzicht punten

Openbare zitting van DINSDAG 23 MAART 2021

 

21.Mondelinge vraag van raadslid Marc Stijnen/Subsidies lokale fietsinfrastructuur

 

De gemeenteraad,

 

Raadslid Marc Stijnen verwijst naar een subsidiemogelijkheid van Vlaanderen rond lokale fietsinfrastructuur, waarbij Vlaanderen per 2 euro 1 euro zou bijleggen, met een maximum van 22 euro per inwoner of een 400.000 euro voor Kasterlee. Hij vraagt hoe Kasterlee hierop gaat inspelen.

 

De burgemeester verwijst naar de vele maatregelen die momenteel gelanceerd worden. Hij verwijst naar een recent ingediend dossier voor de Mgr. Miertsstraat, en in een vorig project zijn onze dossiers net goedgekeurd. We moeten als gemeente ook zien dat we niet enkel projecten indienen maar ze ook kunnen realiseren. Hij vraagt om de oproep door te sturen, zodat kan gekeken worden of dit over hetzelfde gaat als waarvoor de Mgr. Miertsstraat is ingediend.

 

Schepen Guy Van de Perre verwijst ook naar het Kopenhagen-plan, waarover volgende week overleg gepland is.

 

Raadslid Rita Thijs vermoedt dat het over deze oproep van minister Lydia Peeters gaat, waar voor Kasterlee meer dan 400.000 euro beschikbaar is.

 

Publicatiedatum: 30/04/2021
Overzicht punten

Openbare zitting van DINSDAG 23 MAART 2021

 

22.Mondelinge vraag van raadslid Marc Stijnen/Participatie in opmaak klimaatactieplan

 

De gemeenteraad,

 

De grootouders voor het klimaat hebben op hun vraag voor betrokkenheid bij de opmaak van het klimaatactieplan, het antwoord gekregen dat participatie niet voorzien is in deze fase. Waarom is dat zo, vraagt raadslid Marc Stijnen.

 

Schepen Rob Guns antwoordt dat het klimaatactieplan volgens een vaste format aangereikt via IOK opgemaakt wordt, maar dat bij de verdere invulling en uitvoering zeker nog participatie mogelijk is. In het najaar komt er een communicatietraject, in overleg met alle partners. Dat is zo ook in het antwoord aan de grootouders van het klimaat meegegeven. Het is een dynamisch plan, waar voldoende ruimte is om nog input te geven.

 

Publicatiedatum: 30/04/2021
Overzicht punten

Openbare zitting van DINSDAG 23 MAART 2021

 

23.Mondelinge vraag van raadslid Marc Stijnen/Restvaccins in vaccinatiecentrum

 

De gemeenteraad,

 

Raadslid Marc Stijnen vraagt naar de afspraken voor het gebruik van restvaccins in het vaccinatiecentrum.

 

De burgemeester antwoordt dat dit streng geregeld wordt binnen Vlaanderen. Aanvankelijk was een reservelijst belangrijk omdat mensen een datum en uur kregen toegewezen, en bovendien waren een heel deel van de betrokkenen al eerder gevaccineerd. Intussen moet iedereen zijn eigen afspraak vastleggen, waardoor er bijna geen beroep meer moet gedaan worden op reservelijsten. Binnen de eerstelijnszone zijn er intussen ook duidelijke afspraken gemaakt over de samenstelling van de reservelijsten: politie, brandweer, scholen, kinderopvang,... De vrijwilligers van het vaccinatiecentrum worden ook mee gevaccineerd, personeelsleden van het gemeentebestuur enkel als ze als in het vaccinatiecentrum tewerkgesteld worden of om een andere reden binnen de prioritaire groepen van de reservelijsten vallen.

 

De algemeen directeur bevestigt dit, momenteel gaat het meestal nog maar over enkele vaccins per dag.

 

Publicatiedatum: 30/04/2021