Notulen zitting van 31 AUGUSTUS 2021

 

Aanwezig:

Bieke Van Ballaer, voorzitter;

Ward Kennes, burgemeester;

Guy Van de Perre, Gert Storms, Walter Van Baelen, Rob Guns, Sumati Adriaensen, schepenen;

Jeroen Van de Water, Robby Diels, Jan Biermans, Rita Thijs, Loes Boonen, Erwin Loos, William Van der Vennet, Jef Van Hemelen, Bart Sas, Marleen Verbeek, Stien Buts, Koen Roefs, Bart Van Ossel, Maria Van Laer, Ly Pauwels, Ilse Verachtert, raadsleden;

Tom De Munter, algemeen directeur;

Verontschuldigd:

Jo Van de Water, Marcel Van Mechelen, raadsleden;

Afwezig:

 

 

De voorzitter opent de zitting.

 

OPENBARE ZITTING

Overzicht punten

Openbare zitting van DINSDAG 31 AUGUSTUS 2021

 

1. Goedkeuring notulen en zittingsverslag d.d. 22 juni 2021

 

De gemeenteraad,

 

Gelet op het decreet lokaal bestuur;

Gelet op de voorliggende notulen en zittingsverslag d.d; 22 juni 2021

 

Gelet op het decreet lokaal bestuur;

Gelet op de voorliggende notulen en zittingsverslag d.d; 22 juni 2021

 

BESLIST: 

eenparig.
 

Enig artikel - keurt de notulen en het zittingsverslag van de vorige zitting d.d. 22 juni 2021 goed.

 

Publicatiedatum: 03/10/2021
Overzicht punten

Openbare zitting van DINSDAG 31 AUGUSTUS 2021

 

2. Goedkeuring van de akte van opstal en intrekking van de bevestiging verlof tot bouwen - LRV De Lustige Dravers van Kasterlee

 

De gemeenteraad,

 

Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen;

 

Gelet op de beslissing van het college van burgemeester en schepenen dd. 14 mei 2018;

 

Gelet op de vraag van LRV De Lustige Dravers;

 

Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 28 april 2020;

 

Overwegende dat de beslissing om geen openbare procedure op te starten om dit recht toe te kennen voor dit perceel weloverwogen is; 

 

Overwegende dat de beslissing van 28 april 2020 dient te worden ingetrokken omdat de toen goedgekeurde akte nooit door de notaris is verleden en hij nu een nieuwe akte voorstelt;

 

Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen;

 

Gelet op de beslissing van het college van burgemeester en schepenen dd. 14 mei 2018;

 

Gelet op de vraag van LRV De Lustige Dravers;

 

Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 28 april 2020;

 

Overwegende dat de beslissing om geen openbare procedure op te starten om dit recht toe te kennen voor dit perceel weloverwogen is; 

 

Overwegende dat de beslissing van 28 april 2020 dient te worden ingetrokken omdat de toen goedgekeurde akte nooit door de notaris is verleden en hij nu een nieuwe akte voorstelt;

 

BESLIST: 

eenparig.
 

Artikel - 1. de gemeenteraadsbeslissing van 28 april 2020 houdende de goedkeuring van een bevestiging van het verlof tot bouwen, in te trekken;

 

Art. - 2. de bijgevoegde ontwerpakte van opstal goed te keuren en de voorzitter en de algemeen directeur te machtigen om deze te ondertekenen.

 

Publicatiedatum: 03/10/2021