Notulen zitting van 23 FEBRUARI 2021

 

Aanwezig:

Bieke Van Ballaer, voorzitter;

Ward Kennes, burgemeester;

Guy Van de Perre, Gert Storms, Walter Van Baelen, Rob Guns, Sumati Adriaensen, schepenen;

Jeroen Van de Water, Robby Diels, Jan Biermans, Rita Thijs, Loes Boonen, Jo Van de Water, Erwin Loos, William Van der Vennet, Jef Van Hemelen, Bart Sas, Marleen Verbeek, Marc Stijnen, Koen Roefs, Bart Van Ossel, Marcel Van Mechelen, Maria Van Laer, Ly Pauwels, Ilse Verachtert, raadsleden;

Tom De Munter, algemeen directeur;

Verontschuldigd:

 

Afwezig:

 

 

De voorzitter opent de zitting.

 

De Groen-fractie wil 1 mondelinge vraag stellen.

 

OPENBARE ZITTING

Overzicht punten

Openbare zitting van DINSDAG 23 FEBRUARI 2021

 

1.Goedkeuring notulen en zittingsverslag d.d. 26 januari 2021

 

De gemeenteraad,

 

Gelet op het decreet lokaal bestuur;

Gelet op de voorliggende notulen en zittingsverslag van de vorige zitting d.d. 26 januari 2021;

 

Gelet op het decreet lokaal bestuur;

Gelet op de voorliggende notulen en zittingsverslag van de vorige zitting d.d. 26 januari 2021;

 

BESLIST:eenparig.
 

Enig artikel - keurt de notulen en het zittingsverslag van de vorige zitting d.d. 26 januari 2021 goed.

 

Publicatiedatum: 26/03/2021
Punt bijlagen/links video-verslag 26 januari 2021
Overzicht punten

Openbare zitting van DINSDAG 23 FEBRUARI 2021

 

2.Principiële goedkeuring van de overdracht van de woningen van het OCMW in de Breemakkers aan de Ark

 

De gemeenteraad,

 

Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017;

 

Gelet op de beslissing van de raad van bestuur van de Ark van 6 januari 2021 (zie bijlage);

 

Overwegende dat de gemeente Kasterlee het beheer van sociale woningen, in tegenstelling tot crisiswoningen, niet meer als kerntaak van het OCMW beschouwt;

 

Overwegende dat het woningenpatrimonium van het OCMW niet zonder investeringen kan in de nabije toekomst;

 

Overwegende dat voor het specifieke beheer van sociale woningen huisvestingsmaatschappijen en sociale verhuurkantoren zijn opgericht;

 

Overwegende dat de gemeente Kasterlee participeert aan sociale huisvestingsmaatschappijen en een sociaal verhuurkantoor;

 

Overwegende dat daarom bij een overdracht van de eigendom aan dergelijke huisvestingsmaatschappijen geen openbare verkoop noodzakelijk is;

 

Overwegende dat uit gesprekken met de Ark, waarin Kasterlee participeert, blijkt dat zij bereid is om een aantal woningen van het OCMW over te nemen;

 

Overwegende dat de Ark een bod van 950.000 euro deed voor de 10 woningen in de Breemakkers;

 

Overwegende dat dit bedrag boven het bedrag in ons schattingsverslag ligt (zie bijlage);

 

Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017;

 

Gelet op de beslissing van de raad van bestuur van de Ark van 6 januari 2021 (zie bijlage);

 

Overwegende dat de gemeente Kasterlee het beheer van sociale woningen, in tegenstelling tot crisiswoningen, niet meer als kerntaak van het OCMW beschouwt;

 

Overwegende dat het woningenpatrimonium van het OCMW niet zonder investeringen kan in de nabije toekomst;

 

Overwegende dat voor het specifieke beheer van sociale woningen huisvestingsmaatschappijen en sociale verhuurkantoren zijn opgericht;

 

Overwegende dat de gemeente Kasterlee participeert aan sociale huisvestingsmaatschappijen en een sociaal verhuurkantoor;

 

Overwegende dat daarom bij een overdracht van de eigendom aan dergelijke huisvestingsmaatschappijen geen openbare verkoop noodzakelijk is;

 

Overwegende dat uit gesprekken met de Ark, waarin Kasterlee participeert, blijkt dat zij bereid is om een aantal woningen van het OCMW over te nemen;

 

Overwegende dat de Ark een bod van 950.000 euro deed voor de 10 woningen in de Breemakkers;

 

Overwegende dat dit bedrag boven het bedrag in ons schattingsverslag ligt (zie bijlage);

 

BESLIST:23 stemmen ja: Ward Kennes (CD&V), Guy Van de Perre (CD&V), Gert Storms (CD&V), Walter Van Baelen (CD&V), Rob Guns (CD&V), Sumati Adriaensen (CD&V), Jeroen Van de Water (N-VA), Robby Diels (CD&V), Jan Biermans (CD&V), Rita Thijs (Open VLD), Loes Boonen (CD&V), Jo Van de Water (N-VA), Erwin Loos (CD&V), William Van der Vennet (CD&V), Jef Van Hemelen (Open VLD), Marleen Verbeek (CD&V), Koen Roefs (N-VA), Bart Van Ossel (N-VA), Marcel Van Mechelen (N-VA), Maria Van Laer (Vlaams Belang), Ly Pauwels (N-VA), Ilse Verachtert (Open VLD) en Bieke Van Ballaer (CD&V).
2 stemmen tegen: Bart Sas (Groen) en Marc Stijnen (Groen).
 

Artikel 1 - principieel akkoord te gaan om de eigendom van de woningen, gelegen te Kasterlee (Tielen), Breemakkers, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23 en 25, kadastraal gekend Kasterlee, 3de afdeling, sectie C, nummer 245g2, met een oppervlakte van 3653 m², over te dragen aan sociale huisvestingsmaatschappij de Ark, Campus Blairon 599 te 2300 Turnhout:

 

Art. 2 - principieel akkoord te gaan met het bod van de Ark ten bedrage van 950.000 euro en dit te aanvaarden als koopprijs;

 

Art. 3 - om met de Ark verder te onderhandelen over de andere concrete voorwaarden zoals o.a. de garanties voor de zittende huurders met het oog op de overdracht van voormelde woningen en de aanstelling van een notaris.

 

Publicatiedatum: 26/03/2021
Overzicht punten

Openbare zitting van DINSDAG 23 FEBRUARI 2021

 

3.Formele vaststelling aanpassing meerjarenplan 2020-2025 door toezicht

 

De gemeenteraad,

 

neemt kennis van de vaststelling van de aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 en de opmerking van toezicht zoals opgenomen in bijlage.

 

Publicatiedatum: 26/03/2021
Overzicht punten

Openbare zitting van DINSDAG 23 FEBRUARI 2021

 

4.Goedkeuring nominatieve subsidie voor Feestvarken vzw

 

De gemeenteraad,

 

Gelet op het decreet over het lokaal bestuur van 22/12/2017 en meer bepaald artikel 41, 23°;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 30 maart 2018 over de BBC;

Gelet op het ministerieel besluit van 26 juni 2018 tot vaststelling van de modellen en de nadere voorschriften van de beleidsrapporten, de rekeningenstelsels en de digitale rapportering van de BBC;

Gelet op het meerjarenplan 2020-2025 vastgesteld door de gemeenteraad op 18 december 2019;

Gelet de wet van 14/11/1983 betreffende de controle op de toekenning en op de aanwending van sommige toelagen;

 

Gelet op het decreet over het lokaal bestuur van 22/12/2017 en meer bepaald artikel 41, 23°;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 30 maart 2018 over de BBC;

Gelet op het ministerieel besluit van 26 juni 2018 tot vaststelling van de modellen en de nadere voorschriften van de beleidsrapporten, de rekeningenstelsels en de digitale rapportering van de BBC;

Gelet op het meerjarenplan 2020-2025 vastgesteld door de gemeenteraad op 18 december 2019;

Gelet de wet van 14/11/1983 betreffende de controle op de toekenning en op de aanwending van sommige toelagen;

 

BESLIST:eenparig.
 

Artikel 1 - de nominatieve subsidie voor Feestvarken vzw voor 2021 te verhogen van 1.865 euro naar 1.890 euro;

 

Art. 2 - bewijsstukken ter verantwoording op te vragen alvorens tot uitbetaling kan overgegaan worden.

 

Publicatiedatum: 26/03/2021
Overzicht punten

Openbare zitting van DINSDAG 23 FEBRUARI 2021

 

5.Mondelinge vraag van raadslid Marc Stijnen/Status steunaanvragen ifv. de coronacrisis

 

De gemeenteraad,

 

Raadslid Marc Stijnen verwijst naar de evolutie van steunaanvragen in functie van de coronacrisis. Tot nu toe is er nog niet echt een stijging te zien, maar hij wil dit graag volgen in de raad voor maatschappelijk welzijn.

 

Schepen Sumati Adriaensen geeft aan dat dit binnen het bijzonder comité voor de sociale dienst wordt opgevolgd. Er is nu nog geen grote evolutie zichtbaar, maar dat wordt opgevolgd en maandelijks teruggekoppeld.

 

Publicatiedatum: 26/03/2021