Notulen zitting van 31 AUGUSTUS 2021

 

Aanwezig:

Bieke Van Ballaer, voorzitter;

Ward Kennes, burgemeester;

Guy Van de Perre, Gert Storms, Walter Van Baelen, Rob Guns, Sumati Adriaensen, schepenen;

Jeroen Van de Water, Robby Diels, Jan Biermans, Rita Thijs, Loes Boonen, Erwin Loos, William Van der Vennet, Jef Van Hemelen, Bart Sas, Marleen Verbeek, Stien Buts, Koen Roefs, Bart Van Ossel, Maria Van Laer, Ly Pauwels, Ilse Verachtert, raadsleden;

Tom De Munter, algemeen directeur;

Verontschuldigd:

Jo Van de Water, Marcel Van Mechelen, raadsleden;

Afwezig:

 

 

De voorzitter opent de zitting.

 

OPENBARE ZITTING

Overzicht punten

Openbare zitting van DINSDAG 31 AUGUSTUS 2021

 

1. Goedkeuring notulen en zittingsverslag d.d. 22 juni 2021

 

De gemeenteraad,

 

Gelet op het decreet lokaal bestuur;

Gelet op de voorliggende notulen en zittingsverslag van de vorige zitting d.d. 22 juni 2021;

 

Gelet op het decreet lokaal bestuur;

Gelet op de voorliggende notulen en zittingsverslag van de vorige zitting d.d. 22 juni 2021;

 

BESLIST: 

eenparig.
 

Enig artikel - keurt de notulen en het zittingsverslag van de vorige zitting d.d. 22 juni 2021 goed.

 

Publicatiedatum: 03/10/2021
Overzicht punten

Openbare zitting van DINSDAG 31 AUGUSTUS 2021

 

2. Goedkeuring aanpassing van de rechtspositieregeling van het personeel van het OCMW

 

De gemeenteraad,

 

Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen;

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 12 maart 2021;

Gelet op de rechtspositieregeling van het personeel van het OCMW van Kasterlee;

Gelet op het protocol van akkoord met de vakbonden van 6 juli 2021;

 

Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen;

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 12 maart 2021;

Gelet op de rechtspositieregeling van het personeel van het OCMW van Kasterlee;

Gelet op het protocol van akkoord met de vakbonden van 6 juli 2021;

 

BESLIST: 

eenparig.
 

Artikel 1 - de rechtspositieregeling van het OCMW-personeel wordt aangepast met de aanvullingen in bijlage bij dit besluit.

 

Art. 2 - geeft opdracht aan de administratie om de rechtspositieregeling te coördineren.

 

Publicatiedatum: 03/10/2021
Punt bijlagen/links 20210706 - protocol - Wijzigingen aan de RPR van het gemeente- en ocmw personeel.docx
Overzicht punten

Openbare zitting van DINSDAG 31 AUGUSTUS 2021

 

3. Kennisname jaaroverzicht Fonds Coorevits 2021

 

De gemeenteraad,

 

neemt kennis van het overzicht van het Fonds Coorevits voor de periode 1 juli 2020 tot en met 30 juni 2021.

Momenteel is er geen lopend dossier meer sinds september 2020.

 

Publicatiedatum: 03/10/2021
Overzicht punten

Openbare zitting van DINSDAG 31 AUGUSTUS 2021

 

4. Kennisname besluit van de gouverneur tot goedkeuring van de jaarrekening over het financiële boekjaar 2020 van de gemeente en het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn van Kasterlee.

 

De gemeenteraad,

 

neemt kennis van het besluit van de gouverneur tot goedkeuring van de jaarrekening over het financiële boekjaar 2020 van de gemeente en het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn van Kasterlee.

 

Publicatiedatum: 03/10/2021
Overzicht punten

Openbare zitting van DINSDAG 31 AUGUSTUS 2021

 

5. Rapportering financieel directeur

 

De gemeenteraad,

 

neemt kennis van de rapportering van de financieel directeur.

 

Publicatiedatum: 03/10/2021
Overzicht punten

Openbare zitting van DINSDAG 31 AUGUSTUS 2021

 

6. Kennisname opvolgingsrapportering meerjarenplan 2020 - 2025 eerste semester 2021

 

De gemeenteraad,

 

neemt kennis van de opvolgingsrapportering over het eerste semester van het boekjaar 2021.

 

Publicatiedatum: 03/10/2021
Punt bijlagen/links Opvolgingsrapportering_2021.pdf
BELEIDSEVALUATIE_beleidsevaluatie_2021_07_15_15_15_52.pdf
Overzicht punten

Openbare zitting van DINSDAG 31 AUGUSTUS 2021

 

7. Goedkeuring gecoördineerd besluit dagelijks bestuur, delegaties en visum

 

De gemeenteraad,

 

Gelet op het raadsbesluit van 27 oktober 2020 betreffende goedkeuring wijziging besluit 'dagelijks bestuur en visum';

 

Gelet op artikel 77 van het decreet lokaal bestuur, waarin wordt bepaald dat de raad voor maatschappelijk welzijn beschikt over de volheid van bevoegdheid voor opdrachten die de OCMW's uitoefenen;

 

Gelet op artikel 78 van het decreet lokaal bestuur waarin het algemeen principe wordt vermeld dat de raad voor maatschappelijk welzijn bevoegdheden kan toevertrouwen aan het vast bureau;

 

Gelet op artikel 78, 9° van het decreet lokaal bestuur waarbij de raad voor maatschappelijk welzijn moet vaststellen wat onder het begrip dagelijks bestuur moet worden verstaan;

 

Gelet op artikel 84 §3, 5° van het decreet lokaal bestuur, waarin bepaald wordt dat het vast bureau bevoegd is voor de vaststelling van de plaatsingsprocedure en de voorwaarden van overheidsopdrachten, wanneer de opdracht past binnen het begrip dagelijks bestuur;

 

Gelet op artikel 177 en 266 van het decreet lokaal bestuur, waarbij de financieel directeur de voorgenomen financiële verbintenissen aan een onderzoek inzake wetmatigheid en regelmatigheid ontwerpt; hij verleent zijn voorafgaand visum als blijkt dat de voorgenomen financiële verbintenissen wetmatig en regelmatig zijn;

 

Gelet op de Wet d.d. 17/6/2016 inzake overheidsopdrachten;

 

Gelet op het Koninklijk Besluit d.d. 18/4/2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten in de klassieke sectoren;

 

Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen;

 

Gelet op artikel 99 van het besluit van de Vlaamse Regering betreffende de beleids- en beheerscyclus van de lokale besturen van 30/03/2018;

 

Gelet op de huidige definitie van het dagelijks bestuur en uitzonderingen op het visum door de financieel directeur, beslist in zitting van de raad voor maatschappelijk welzijn van 27/10/2020;

 

Gelet op de wet van 17 juni 2016 inzake de overheidsopdrachten, in het bijzonder art.28 §1,6° waarin het aangaan van leningen uitgesloten wordt van het toepassingsgebied van deze wet;

 

Overwegende dat de raad in principe bevoegd is voor het vaststellen van de plaatsingsprocedure en de voorwaarden voor het aangaan van leningen, maar deze bevoegdheid kan delegeren aan het vast bureau als 'dagelijks bestuur';

 

Overwegende dat beslissingen over de herschikking van de leningen een algemene bevoegdheid is die de raad kan delegeren aan het vast bureau;

 

Overwegende dat in het kader van thesauriebeheer het nodig is om snel op de actuele situatie te kunnen inspelen en het daarom wenselijk is om de bevoegdheid tot het vaststellen van de plaatsingsprocedure en de voorwaarden voor het aangaan van leningen alsook de bevoegdheid tot de herschikking van de leningen te delegeren aan het vast bureau;

 

Overwegende dat het maximumbedrag van de op te nemen leningen nog steeds bevoegdheid van de raad blijft via de goedkeuring van het meerjarenplan;

 

Gelet op art. 1, §3 van het bovenvermelde raadsbesluit van 27 oktober 2020, waarin werken voor nutsvoorzieningen en werken in het kader van de concessie inzake riolering gedelegeerd worden aan het vast bureau als dagelijks bestuur, ongeacht de grootte van het bedrag;

 

Overwegende dat het aangewezen is bovenvermelde delegatie te beperken tot het maximaal bedrag bepaald in artikel 42, §1, 1°, a) van de wet van 17/6/2016 (m.i.v. latere aanpassingen en wijzigingen op heden 139.000 euro excl. BTW), waardoor deze bepaling in overeenstemming wordt gebracht met de realiteit, waarbij grote projecten steeds voorgelegd worden aan de raad;

 

Overwegende dat voor de leesbaarheid van het besluit 'dagelijks bestuur, delegaties en visum' voortaan het gecoördineerde besluit als bijlage ter goedkeuring wordt voorgelegd aan de raad;

 

Gelet op het raadsbesluit van 27 oktober 2020 betreffende goedkeuring wijziging besluit 'dagelijks bestuur en visum';

 

Gelet op artikel 77 van het decreet lokaal bestuur, waarin wordt bepaald dat de raad voor maatschappelijk welzijn beschikt over de volheid van bevoegdheid voor opdrachten die de OCMW's uitoefenen;

 

Gelet op artikel 78 van het decreet lokaal bestuur waarin het algemeen principe wordt vermeld dat de raad voor maatschappelijk welzijn bevoegdheden kan toevertrouwen aan het vast bureau;

 

Gelet op artikel 78, 9° van het decreet lokaal bestuur waarbij de raad voor maatschappelijk welzijn moet vaststellen wat onder het begrip dagelijks bestuur moet worden verstaan;

 

Gelet op artikel 84 §3, 5° van het decreet lokaal bestuur, waarin bepaald wordt dat het vast bureau bevoegd is voor de vaststelling van de plaatsingsprocedure en de voorwaarden van overheidsopdrachten, wanneer de opdracht past binnen het begrip dagelijks bestuur;

 

Gelet op artikel 177 en 266 van het decreet lokaal bestuur, waarbij de financieel directeur de voorgenomen financiële verbintenissen aan een onderzoek inzake wetmatigheid en regelmatigheid ontwerpt; hij verleent zijn voorafgaand visum als blijkt dat de voorgenomen financiële verbintenissen wetmatig en regelmatig zijn;

 

Gelet op de Wet d.d. 17/6/2016 inzake overheidsopdrachten;

 

Gelet op het Koninklijk Besluit d.d. 18/4/2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten in de klassieke sectoren;

 

Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen;

 

Gelet op artikel 99 van het besluit van de Vlaamse Regering betreffende de beleids- en beheerscyclus van de lokale besturen van 30/03/2018;

 

Gelet op de huidige definitie van het dagelijks bestuur en uitzonderingen op het visum door de financieel directeur, beslist in zitting van de raad voor maatschappelijk welzijn van 27/10/2020;

 

Gelet op de wet van 17 juni 2016 inzake de overheidsopdrachten, in het bijzonder art.28 §1,6° waarin het aangaan van leningen uitgesloten wordt van het toepassingsgebied van deze wet;

 

Overwegende dat de raad in principe bevoegd is voor het vaststellen van de plaatsingsprocedure en de voorwaarden voor het aangaan van leningen, maar deze bevoegdheid kan delegeren aan het vast bureau als 'dagelijks bestuur';

 

Overwegende dat beslissingen over de herschikking van de leningen een algemene bevoegdheid is die de raad kan delegeren aan het vast bureau;

 

Overwegende dat in het kader van thesauriebeheer het nodig is om snel op de actuele situatie te kunnen inspelen en het daarom wenselijk is om de bevoegdheid tot het vaststellen van de plaatsingsprocedure en de voorwaarden voor het aangaan van leningen alsook de bevoegdheid tot de herschikking van de leningen te delegeren aan het vast bureau;

 

Overwegende dat het maximumbedrag van de op te nemen leningen nog steeds bevoegdheid van de raad blijft via de goedkeuring van het meerjarenplan;

 

Gelet op art. 1, §3 van het bovenvermelde raadsbesluit van 27 oktober 2020, waarin werken voor nutsvoorzieningen en werken in het kader van de concessie inzake riolering gedelegeerd worden aan het vast bureau als dagelijks bestuur, ongeacht de grootte van het bedrag;

 

Overwegende dat het aangewezen is bovenvermelde delegatie te beperken tot het maximaal bedrag bepaald in artikel 42, §1, 1°, a) van de wet van 17/6/2016 (m.i.v. latere aanpassingen en wijzigingen op heden 139.000 euro excl. BTW), waardoor deze bepaling in overeenstemming wordt gebracht met de realiteit, waarbij grote projecten steeds voorgelegd worden aan de raad;

 

Overwegende dat voor de leesbaarheid van het besluit 'dagelijks bestuur, delegaties en visum' voortaan het gecoördineerde besluit als bijlage ter goedkeuring wordt voorgelegd aan de raad;

 

BESLIST: 

21 stemmen ja: Ward Kennes (CD&V), Guy Van de Perre (CD&V), Gert Storms (CD&V), Walter Van Baelen (CD&V), Rob Guns (CD&V), Sumati Adriaensen (CD&V), Jeroen Van de Water (N-VA), Robby Diels (CD&V), Jan Biermans (CD&V), Rita Thijs (Open VLD), Loes Boonen (CD&V), Erwin Loos (CD&V), William Van der Vennet (CD&V), Jef Van Hemelen (Open VLD), Marleen Verbeek (CD&V), Koen Roefs (N-VA), Bart Van Ossel (N-VA), Maria Van Laer (Vlaams Belang), Ly Pauwels (N-VA), Ilse Verachtert (Open VLD) en Bieke Van Ballaer (CD&V).
2 stemmen tegen: Bart Sas (Groen) en Stien Buts (Groen).
 

Artikel 1 - De bevoegdheid tot het vaststellen van de plaatsingsprocedure en de voorwaarden voor het aangaan van leningen wordt beschouwd als 'dagelijks bestuur' waardoor deze bevoegdheid gedelegeerd wordt aan het vast bureau

 

Art. 2 - De herschikking van leningen wordt gedelegeerd aan het vast bureau

 

Art. 3 - De verbintenissen en overheidsopdrachten in het kader van werken voor nutsvoorzieningen alsook de werken in het kader van de concessie inzake riolering met een waarde tot en met het bedrag bepaald in artikel 42, §1, 1°, a) van de wet van 17/6/2016 (m.i.v. latere aanpassingen en wijzigingen op heden 139.000 euro excl. BTW), behoren tot het dagelijks bestuur.

 

Art. 4 - Goedkeuring wordt verleend aan het gecoördineerd besluit dagelijks bestuur,

delegaties en visum, zoals in bijlage gevoegd waarin bovenvermelde aanpassingen

werden verwerkt. Het gecoördineerd besluit treedt onmiddellijk in werking;

 

Art. 5 - Het raadsbesluit 'dagelijks bestuur en visum' van 27 oktober 2020 wordt

opgeheven.

 

Publicatiedatum: 03/10/2021
Overzicht punten

Openbare zitting van DINSDAG 31 AUGUSTUS 2021

 

8. Kennisname herbevestiging Noodopvangplan Kempen

 

De gemeenteraad,

 

neemt kennis van de principes en de werkwijze van het noodopvang Kempen zoals opgenomen in de nota ‘Noodopvangplan Kempen’.

 

Publicatiedatum: 03/10/2021